نمایش 1–12 از 129 نتیجه

مدول تکی سایز 1

تومان

مدول تکی سایز 1 :

نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

سایز  : 1

متریال : HSS

مدول تکی سایز 10

تومان

مدول تکی سایز 10 :

نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

سایز  : 10

متریال : HSS

مدول تکی سایز 1.5

تومان

مدول تکی سایز 1.5 :

نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

سایز  : 1.5

متریال : HSS

مدول تکی سایز 1.75

تومان

مدول تکی سایز 1.75 :

نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

سایز  : 1.75

متریال : HSS

فرز تی چتری سایز 50

تومان

فرز تی چتری سایز 50 :

نوع شکل  : تیغ فرز که به شکل تی T

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

ضخامت  : 1 الی 10 میلی متر

سایز  : 50 میلی متر

متریال : HSS

فرز تی چتری سایز 47.5

تومان

فرز تی چتری سایز 47.5 :

نوع شکل  : تیغ فرز که به شکل تی T

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

ضخامت  : 1 الی 10 میلی متر

سایز  : 47.5 میلی متر

متریال : HSS

فرز تی چتری سایز 45

تومان

فرز تی چتری سایز 45 :

نوع شکل  : تیغ فرز که به شکل تی T

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

ضخامت  : 1 الی 10 میلی متر

سایز  : 45 میلی متر

متریال : HSS

فرز تی چتری سایز 41.5

تومان

فرز تی چتری سایز 41.5 :

نوع شکل  : تیغ فرز که به شکل تی T

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

ضخامت  : 1 الی 10 میلی متر

سایز  : 41.5 میلی متر

متریال : HSS

فرز تی چتری سایز 40

تومان

فرز تی چتری سایز 40 :

نوع شکل  : تیغ فرز که به شکل تی T

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

ضخامت  : 1 الی 10 میلی متر

سایز  : 40 میلی متر

متریال : HSS

فرز تی چتری سایز 37.5

تومان

فرز تی چتری سایز 37.5 :

نوع شکل  : تیغ فرز که به شکل تی T

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

ضخامت  : 1 الی 10 میلی متر

سایز  : 37.5 میلی متر

متریال : HSS

فرز تی چتری سایز 35

تومان

فرز تی چتری سایز 35 :

نوع شکل  : تیغ فرز که به شکل تی T

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

ضخامت  : 1 الی 10 میلی متر

سایز  : 35 میلی متر

متریال : HSS

فرز تی چتری سایز 31.5

تومان

فرز تی چتری سایز 31.5 :

نوع شکل  : تیغ فرز که به شکل تی T

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

ضخامت  : 1 الی 10 میلی متر

سایز  : 31.5 میلی متر

متریال : HSS