در حال نمایش 9 نتیجه

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 63 روسی

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 63 روسی :

نوع شکل  : دنباله استوانه ای ته گرد و کلاهک پخ

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 63 میلی متر

درجه  : 15 . 30 . 60 . 75 . 90 .120

متریال : P6M5

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 50 روسی

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 50 روسی :

نوع شکل  : دنباله استوانه ای ته گرد و کلاهک پخ

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 50 میلی متر

درجه  : 15 . 30 . 60 . 75 . 90 .120

متریال : P6M5

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 40 روسی

تومان

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 40 روسی :

نوع شکل  : دنباله استوانه ای ته گرد و کلاهک پخ

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 40 میلی متر

درجه  : 15 . 30 . 60 . 75 . 90 .120

متریال : P6M5

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 31.5 روسی

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 31.5 روسی :

نوع شکل  : دنباله استوانه ای ته گرد و کلاهک پخ

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 25 میلی متر

درجه  : 15 . 30 . 60 . 75 . 90 .120

متریال : P6M5

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 25 روسی

تومان

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 25 روسی :

نوع شکل  : دنباله استوانه ای ته گرد و کلاهک پخ

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 25 میلی متر

درجه  : 15 . 30 . 60 . 75 . 90 .120

متریال : P6M5

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 22 روسی

تومان

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 22 روسی :

نوع شکل  : دنباله استوانه ای ته گرد و کلاهک پخ

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 22 میلی متر

درجه  : 15 . 30 . 60 . 75 . 90 .120

متریال : P6M5

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 20 روسی

تومان

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 20 روسی :

نوع شکل  : دنباله استوانه ای ته گرد و کلاهک پخ

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 20 میلی متر

درجه  : 15 . 30 . 60 . 75 . 90 .120

متریال : P6M5

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 16 روسی

تومان

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 16 روسی :

نوع شکل  : دنباله استوانه ای ته گرد و کلاهک پخ

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 16 میلی متر

درجه  : 15 . 30 . 60 . 75 . 90 .120

متریال : P6M5