نمایش 1–12 از 18 نتیجه

مته کبالت سایز 19 الی 20

تومان

مته کبالت سایز 19 الی 20 :

نوع شکل : مته مارپیچ

رنگ محصول : خرمایی روکش دار

نوع دنباله : گرد

سایز : 19 الی 20 میلی متر

متریال : 5% کبالت

مته کبالت سایز 18 الی 19

تومان

مته کبالت سایز 18 الی 19 :

نوع شکل : مته مارپیچ

رنگ محصول : خرمایی روکش دار

نوع دنباله : گرد

سایز : 18 الی 19 میلی متر

متریال : 5% کبالت

مته کبالت سایز 17 الی 18

تومان

مته کبالت سایز 17 الی 18 :

نوع شکل : مته مارپیچ

رنگ محصول : خرمایی روکش دار

نوع دنباله : گرد

سایز : 17 الی 18 میلی متر

متریال : 5% کبالت

مته کبالت سایز 15 الی 16

تومان

مته کبالت سایز 15 الی 16 :

نوع شکل : مته مارپیچ

رنگ محصول : خرمایی روکش دار

نوع دنباله : گرد

سایز : 15 الی 16 میلی متر

متریال : 5% کبالت

مته کبالت سایز 14 الی 15

تومان

مته کبالت سایز 14 الی 15 :

نوع شکل : مته مارپیچ

رنگ محصول : خرمایی روکش دار

نوع دنباله : گرد

سایز : 14 الی 15 میلی متر

متریال : 5% کبالت

مته کبالت سایز 13 الی 14

تومان

مته کبالت سایز 13 الی 14 :

نوع شکل : مته مارپیچ

رنگ محصول : خرمایی روکش دار

نوع دنباله : گرد

سایز : 13 الی 14 میلی متر

متریال : 5% کبالت

مته کبالت سایز 12 الی 13

تومان

مته کبالت سایز 12 الی 13 :

نوع شکل : مته مارپیچ

رنگ محصول : خرمایی روکش دار

نوع دنباله : گرد

سایز : 12 الی 13 میلی متر

متریال : 5% کبالت

مته کبالت سایز 11 الی 12

تومان

مته کبالت سایز 11 الی 12 :

نوع شکل : مته مارپیچ

رنگ محصول : خرمایی روکش دار

نوع دنباله : گرد

سایز : 11 الی 12 میلی متر

متریال : 5% کبالت

مته کبالت سایز 10 الی 11

تومان

مته کبالت سایز 10 الی 11 :

نوع شکل : مته مارپیچ

رنگ محصول : خرمایی روکش دار

نوع دنباله : گرد

سایز : 10 الی 11 میلی متر

متریال : 5% کبالت

مته کبالت سایز 9 الی 10

تومان

مته کبالت سایز 9 الی 10 :

نوع شکل : مته مارپیچ

رنگ محصول : خرمایی روکش دار

نوع دنباله : گرد

سایز : 9 الی 10 میلی متر

متریال : 5% کبالت

مته کبالت سایز 8 الی 9

تومان

مته کبالت سایز 8 الی 9 :

نوع شکل : مته مارپیچ

رنگ محصول : خرمایی روکش دار

نوع دنباله : گرد

سایز : 8 الی 9 میلی متر

متریال : 5% کبالت

مته کبالت سایز 7 الی 8

تومان

مته کبالت سایز 7 الی 8 :

نوع شکل : مته مارپیچ

رنگ محصول : خرمایی روکش دار

نوع دنباله : گرد

سایز : 7 الی 8 میلی متر

متریال : 5% کبالت