نمایش 1–12 از 35 نتیجه

جعبه کولت هیدرولیک چاک مدل SK با DIN 69871

تومان

جعبه کولت هیدرولیک چاک مدل SK با DIN 69871 :

نوع ابزار گیر : جعبه کولت هیدرولیک چاک

مختص ماشین های : اروپایی

مدل : SK

مدل فشنگی : -

تیپ : AD-AD/B

کولت گلویی بزرگ هیدرولیک چاک ته رزوه مدل SK با DIN 69871

تومان

کولت گلویی بزرگ هیدرولیک چاک ته رزوه مدل SK با DIN 69871 :

نوع ابزار گیر : کولت گلویی بزرگ هیدرولیک چاک ته رزوه

مختص ماشین های : اروپایی

مدل : SK

مدل فشنگی : -

تیپ : AD-AD/B

کولت گلویی کوتاه هیدرولیک چاک ته رزوه مدل SK با DIN 69871

تومان

کولت گلویی کوتاه هیدرولیک چاک ته رزوه مدل SK با DIN 69871 :

نوع ابزار گیر : کولت گلویی کوتاه هیدرولیک چاک ته رزوه

مختص ماشین های : اروپایی

مدل : SK

مدل فشنگی : -

تیپ : AD-AD/B

کولت گلویی بلند هیدرولیک چاک ته رزوه مدل SK با DIN 69871

تومان

کولت گلویی بلند هیدرولیک چاک ته رزوه مدل SK با DIN 69871 :

نوع ابزار گیر : کولت گلویی بلند هیدرولیک چاک ته رزوه

مختص ماشین های : اروپایی

مدل : SK

مدل فشنگی : -

تیپ : AD-AD/B

کولت گلویی بلند هیدرولیک چاک مدل SK با DIN 69871

تومان

کولت گلویی بلند هیدرولیک چاک مدل SK با DIN 69871 :

نوع ابزار گیر : کولت گلویی بلند هیدرولیک چاک

مختص ماشین های : اروپایی

مدل : SK

مدل فشنگی : -

تیپ : AD-AD/B

 

کولت هیدرولیک چاک مدل SK با DIN 69871

تومان

کولت هیدرولیک چاک مدل SK با DIN 69871 :

نوع ابزار گیر : کولت هیدرولیک چاک

مختص ماشین های : اروپایی

مدل : SK

مدل فشنگی : -

تیپ : AD-AD/B

 

کولت گلویی بلند شیرینگ مخصوص فرز انگشتی کاربایدی مدل SK با DIN 69871

تومان

کولت گلویی بلند شیرینگ مخصوص فرز انگشتی کاربایدی مدل SK با DIN 69871 :

نوع ابزار گیر : کولت گلویی بلند شیرینک مخصوص فرز انگشتی کاربایدی

مختص ماشین های : اروپایی

مدل : SK

مدل فشنگی : -

تیپ : AD-AD/B

 

کولت شیرینگ مخصوص فرز انگشتی کاربایدی مدل SK با DIN 69871

تومان

کولت شیرینگ مخصوص فرز انگشتی کاربایدی مدل SK با DIN 69871 :

نوع ابزار گیر : کولت شیرینک مخصوص فرز انگشتی کاربایدی

مختص ماشین های : اروپایی

مدل : SK

مدل فشنگی : -

تیپ : AD-AD/B

 

کولت تستر مدل SK با DIN 69871

تومان

کولت تستر مدل SK با DIN 69871 :

نوع ابزار گیر : کولت تستر

مختص ماشین های : اروپایی

مدل : SK

مدل فشنگی : -

تیپ : AD-AD/B

 

کولت خام ابزار سازی مدل SK با DIN 69871

تومان

کولت خام ابزار سازی مدل SK با DIN 69871 :

نوع ابزار گیر : کولت خام ابزار سازی

مختص ماشین های : اروپایی

مدل : SK

مدل فشنگی : -

تیپ : AD-AD/B

 

بدنه کولت قلاویز زن بدون جبران مدل SK با DIN 69871

تومان

بدنه کولت قلاویز زن بدون جبران مدل SK با DIN 69871 :

نوع ابزار گیر : بدنه کولت قلاویز زن بدون جبران

مختص ماشین های : اروپایی

مدل : SK

مدل فشنگی : -

تیپ : AD-AD/B

 

بدنه کولت قلاویز زن مدل SK با DIN 69871

تومان

بدنه کولت قلاویز زن مدل SK با DIN 69871 :

نوع ابزار گیر : بدنه کولت قلاویز زن

مختص ماشین های : اروپایی

مدل : SK

مدل فشنگی : -

تیپ : AD-AD/B