بوش قالب سازی (27)

پیچ قالب سازی (15)

پین تثبیت قالب سازی (1)

تاریخ زن (3)

روبند قالب سازی (2)

سمبه برش قالب سازی (3)

سمبه قالب سازی (6)

سوپاپ قالب سازی (3)

فلانچ قالب سازی (1)

فنر پلی اورتان فشرده قالب سازی (3)

فنر قالب سازی (15)

کشنده قالب قالب سازی (3)

کفشک قالب سازی (10)

کلمپ قالب سازی (36)

مهره ها قالب سازی (9)

میل راهنما قالب سازی (21)

ویرپلیت قالب سازی (3)