تک پر (2)

طلاسازی (2)

فرز فرم (153)

HSS (8)

کارباید (1328)