اره لنگ (2)

فرز اره‌ای دیسکی (13)

فرز پولکی (11)

دنباله فرز اره‌ ای دیسکی (9)