تیغچه HSS (29)

تیغچه بند (1)

تیغچه کارباید (57)

تیغچه کبالت (58)