نمایش 1–12 از 38 نتیجه

کولت فرز انگشتی گیر ته رزوه گلویی بلند HSK 63 مدل HSK ISO 12164

تومان

کولت فرز انگشتی گیر ته رزوه گلویی بلند HSK 63 مدل HSK ISO 12164 :

نوع ابزار گیر :کولت فرز انگشتی گیر ته رزوه گلویی بلند HSK 63

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : HSK ISO 12164

مدل فشنگی : -

تیپ : -

تول هلدر 45 درجه مدل HSK ISO 12164

تومان

تول هلدر 45 درجه مدل HSK ISO 12164 :

نوع ابزار گیر : تول هلدر مستقیم دوتایی

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : HSK ISO 12164

مدل فشنگی : -

تیپ : -

تول هلدر مستقیم دوتایی مدل HSK ISO 12164

تومان

تول هلدر مستقیم دوتایی مدل HSK ISO 12164 :

نوع ابزار گیر : تول هلدر مستقیم دوتایی

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : HSK ISO 12164

مدل فشنگی : -

تیپ : -

تول هلدر مستقیم سه تایی مدل HSK ISO 12164

تومان

تول هلدر مستقیم سه تایی مدل HSK ISO 12164 :

نوع ابزار گیر : تول هلدر مستقیم سه تایی

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : HSK ISO 12164

مدل فشنگی : -

تیپ : -

تول هلدر مستقیم مدل HSK ISO 12164

تومان

تول هلدر مستقیم مدل HSK ISO 12164 :

نوع ابزار گیر : تول هلدر مستقیم

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : HSK ISO 12164

مدل فشنگی : -

تیپ : -

تول هلدر رادیال مدل HSK ISO 12164

تومان

تول هلدر رادیال مدل HSK ISO 12164 :

نوع ابزار گیر : تول هلدر رادیال

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : HSK ISO 12164

مدل فشنگی : -

تیپ : -

جعبه کولت هیدرولیک چاک HSK 63 مدل HSK ISO 12164

تومان

جعبه کولت هیدرولیک چاک HSK 63 مدل HSK ISO 12164 :

نوع ابزار گیر : جعبه کولت هیدرولیک چاک HSK 63

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : HSK ISO 12164

مدل فشنگی : -

تیپ : -

کولت هیدرولیک چاک گلویی بزرگ HSK 63 مدل HSK ISO 12164

تومان

کولت هیدرولیک چاک گلویی بزرگ HSK 63 مدل HSK ISO 12164 :

نوع ابزار گیر : کولت هیدرولیک چاک گلویی بزرگ HSK 63

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : HSK ISO 12164

مدل فشنگی : -

تیپ : -

کولت هیدرولیک چاک ته رزوه HSK 63 مدل HSK ISO 12164

تومان

کولت هیدرولیک چاک ته رزوه HSK 63 مدل HSK ISO 12164 :

نوع ابزار گیر : کولت هیدرولیک چاک ته رزوه HSK 63

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : HSK ISO 12164

مدل فشنگی : -

تیپ : -

کولت هیدرولیک چاک گلویی بلند HSK 63 مدل HSK ISO 12164

تومان

کولت هیدرولیک چاک گلویی بلند HSK 63 مدل HSK ISO 12164 :

نوع ابزار گیر : کولت هیدرولیک چاک گلویی بلند HSK 63

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : HSK ISO 12164

مدل فشنگی : -

تیپ : -

کولت هیدرولیک چاک HSK 63 مدل HSK ISO 12164

تومان

کولت هیدرولیک چاک HSK 63 مدل HSK ISO 12164 :

نوع ابزار گیر : کولت هیدرولیک چاک HSK 63

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : HSK ISO 12164

مدل فشنگی : -

تیپ : -

کولت شیرینگ فرز انگشتی کاربایدی گلویی بلند HSK 63 مدل HSK ISO 12164

تومان

کولت شیرینگ فرز انگشتی کاربایدی گلویی بلند HSK 63 مدل HSK ISO 12164 :

نوع ابزار گیر : کولت شیرینگ فرز انگشتی کاربایدی گلویی بلند HSK 63

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : HSK ISO 12164

مدل فشنگی : -

تیپ : -