در حال نمایش 6 نتیجه

دسته برقو سایز 3 الی 10

تومان

دسته برقو سایز 3 الی 10 :

نوع شکل: دو میله متصل به یک نقطه

رنگ : رنگ میله ها طوسی و محل اتصال مشکی

دنباله : میله ای

نوع نیرو محرکه : دست

ابعاد: 3 الی  10  میلیمتر

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

ساخت : روسیه

دسته برقو سایز 10 الی 20

تومان

دسته برقو سایز 10 الی 20 :

نوع شکل: دو میله متصل به یک نقطه

رنگ : رنگ میله ها طوسی و محل اتصال مشکی

دنباله : میله ای

نوع نیرو محرکه : دست

ابعاد: 10 الی 20 میلیمتر

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

ساخت : روسیه

دسته برقو سایز 20 الی 30

تومان

دسته برقو سایز 20 الی 30 :

نوع شکل: دو میله متصل به یک نقطه

رنگ : رنگ میله ها طوسی و محل اتصال مشکی

دنباله : میله ای

نوع نیرو محرکه : دست

ابعاد: 20  الی 30 میلیمتر

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

ساخت : روسیه

دسته برقو سایز 30 الی 40

تومان

دسته برقو سایز 30 الی 40 :

نوع شکل: دو میله متصل به یک نقطه

رنگ : رنگ میله ها طوسی و محل اتصال مشکی

دنباله : میله ای

نوع نیرو محرکه : دست

ابعاد: 30 الی 40 میلیمتر

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

ساخت : روسیه

دسته برقو سایز 40 الی 42

تومان

دسته برقو سایز 40 الی 42 :

نوع شکل: دو میله متصل به یک نقطه

رنگ : رنگ میله ها طوسی و محل اتصال مشکی

دنباله : میله ای

نوع نیرو محرکه : دست

ابعاد: 40 الی 42 میلیمتر

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

ساخت : روسیه

دسته برقو ها

دسته برقو :

اين نوع ابزار به عنوان رابطي است که برقو به وسيله آن بتوان به طور دست و يا ماشين برقو کاري مورد استفاده قرار گيرد.