نمایش 1–12 از 38 نتیجه

مدول سری سایز 10

مدول سری سایز 10 :

نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

سایز  : 10

متریال : HSS

مدول سری سایز 9.75

مدول سری سایز 9.75 :

نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

سایز  : 9.75

متریال : HSS

مدول سری سایز 9.5

مدول سری سایز 9.5 :

نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

سایز  : 9.5

متریال : HSS

مدول سری سایز 9.25

مدول سری سایز 9.25 :

نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

سایز  : 9.25

متریال : HSS

مدول سری سایز 9

مدول سری سایز 9 :

نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

سایز  : 9

متریال : HSS

مدول سری سایز 8.75

مدول سری سایز 8.75 :

نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

سایز  : 8.75

متریال : HSS

مدول سری سایز 8.5

مدول سری سایز 8.5 :

نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

سایز  : 8.5

متریال : HSS

مدول سری سایز 8.25

مدول سری سایز 8.25 :

نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

سایز  : 8.25

متریال : HSS

مدول سری سایز 8

مدول سری سایز 8 :

نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

سایز  : 8

متریال : HSS

مدول سری سایز 7.75

مدول سری سایز 7.75 :

نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

سایز  : 7.75

متریال : HSS

مدول سری سایز 7.5

مدول سری سایز 7.5 :

نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

سایز  : 7.5

متریال : HSS

مدول سری سایز 7.25

مدول سری سایز 7.25 :

نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

سایز  : 7.25

متریال : HSS