نمایش 1–12 از 13 نتیجه

الماس قیراطی پاششی

الماس قیراطی پاششی  :

نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت تراش : مستقیم

سایز  : 12 میلی متر

متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

الماس قیراطی داخل تراش

الماس قیراطی داخل تراشی  :

نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت تراش : راست مستقیم چپ

سایز  : مختلف سفازشی

متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

الماس قیراطی مرکز

الماس قیراطی قطر 16  :

نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت تراش : مستقیم

سایز  : 1 میلی متر

متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

الماس قیراطی قطر 16 چهارگوش

تومان

الماس قیراطی قطر 16 چهار گوش :

نوع شکل  : چهارگوش سر قیراط

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت تراش : راست مستقیم چپ

سایز  : 16 میلی متر

متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

الماس قیراطی قطر 16

تومان

الماس قیراطی قطر 16 :

نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت تراش : راست مستقیم چپ

سایز  : 16 میلی متر

متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

الماس قیراطی قطر 14

تومان

الماس قیراطی قطر 14 :

نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت تراش : راست مستقیم چپ

سایز  : 14 میلی متر

متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

الماس قیراطی قطر 12

تومان

الماس قیراطی قطر 12 :

نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت تراش : راست مستقیم چپ

سایز  : 12 میلی متر

متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

الماس قیراطی قطر 10

تومان

الماس قیراطی قطر 10 :

نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت تراش : راست مستقیم چپ

سایز  : 10 میلی متر

متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

الماس قیراطی قطر 9

تومان

الماس قیراطی قطر 9 :

نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت تراش : راست مستقیم چپ

سایز  : 9 میلی متر

متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

الماس قیراطی قطر 8

تومان

الماس قیراطی قطر 8 :

نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت تراش : راست مستقیم چپ

سایز  : 8 میلی متر

متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

الماس قیراطی قطر 7

تومان

الماس قیراطی قطر 7 :

نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت تراش : راست مستقیم چپ

سایز  : 7 میلی متر

متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط

الماس قیراطی قطر 6

تومان

الماس قیراطی قطر 6 :

نوع شکل  : گرد استوانه ای سر قیراط

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت تراش : راست مستقیم چپ

سایز  : 6 میلی متر

متریال : بدنه از فولاد ابزار سازی و نوک از الماس قیراط