نمایش 1–12 از 31 نتیجه

مته کاربایدی سایز  30

مته کاربایدی سایز 30 :

نوع شکل : مته مارپیچ

رنگ محصول : طوسی روکش دار

نوع دنباله : گرد

سایز : 30 میلی متر

متریال : تنگستن کارباید

مته کاربایدی سایز 29 الی 30

تومان

مته کاربایدی سایز 29 الی 30 :

نوع شکل : مته مارپیچ

رنگ محصول : طوسی روکش دار

نوع دنباله : گرد

سایز : 29 الی 30 میلی متر

متریال : تنگستن کارباید

مته کاربایدی سایز 28 الی 29

تومان

مته کاربایدی سایز 28 الی 29 :

نوع شکل : مته مارپیچ

رنگ محصول : طوسی روکش دار

نوع دنباله : گرد

سایز : 28 الی 29 میلی متر

متریال : تنگستن کارباید

مته کاربایدی سایز 27 الی 28

تومان

مته کاربایدی سایز 27 الی 28 :

نوع شکل : مته مارپیچ

رنگ محصول : طوسی روکش دار

نوع دنباله : گرد

سایز : 27 الی 28 میلی متر

متریال : تنگستن کارباید

مته کاربایدی سایز 26 الی 27

تومان

مته کاربایدی سایز 26 الی 27 :

نوع شکل : مته مارپیچ

رنگ محصول : طوسی روکش دار

نوع دنباله : گرد

سایز : 26 الی 27 میلی متر

متریال : تنگستن کارباید

مته کاربایدی سایز 25 الی 26

تومان

مته کاربایدی سایز 25 الی 26 :

نوع شکل : مته مارپیچ

رنگ محصول : طوسی روکش دار

نوع دنباله : گرد

سایز : 25 الی 26 میلی متر

متریال : تنگستن کارباید

مته کاربایدی سایز 24 الی 25

تومان

مته کاربایدی سایز 24 الی 25 :

نوع شکل : مته مارپیچ

رنگ محصول : طوسی روکش دار

نوع دنباله : گرد

سایز : 24 الی 25 میلی متر

متریال : تنگستن کارباید

مته کاربایدی سایز 23 الی 24

تومان

مته کاربایدی سایز 23 الی 24 :

نوع شکل : مته مارپیچ

رنگ محصول : طوسی روکش دار

نوع دنباله : گرد

سایز : 23 الی 24 میلی متر

متریال : تنگستن کارباید

مته کاربایدی سایز 22 الی 23

تومان

مته کاربایدی سایز 22 الی 23 :

نوع شکل : مته مارپیچ

رنگ محصول : طوسی روکش دار

نوع دنباله : گرد

سایز : 22 الی 23 میلی متر

متریال : تنگستن کارباید

مته کاربایدی سایز 21 الی 22

تومان

مته کاربایدی سایز 21 الی 22 :

نوع شکل : مته مارپیچ

رنگ محصول : طوسی روکش دار

نوع دنباله : گرد

سایز : 21 الی 22 میلی متر

متریال : تنگستن کارباید

مته کاربایدی سایز 20 الی 21

تومان

مته کاربایدی سایز 20 الی 21 :

نوع شکل : مته مارپیچ

رنگ محصول : طوسی روکش دار

نوع دنباله : گرد

سایز : 20 الی 21 میلی متر

متریال : تنگستن کارباید

مته کاربایدی سایز 19 الی 20

تومان

مته کاربایدی سایز 19 الی 20 :

نوع شکل : مته مارپیچ

رنگ محصول : طوسی روکش دار

نوع دنباله : گرد

سایز : 19 الی 20 میلی متر

متریال : تنگستن کارباید