نمایش 1–12 از 19 نتیجه

حدیده چپ سایز 1 الی 10

تومان

حدیده چپ سایز 1 الی 10 :

نوع شکل  :گرد داخل رزوه

رنگ محصول : مشکی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد : 1 الی 10 میلی متر

متریال :     P6 M5

ساخت کشور : غربی

حدیده چپ سایز 10 الی 20

تومان

حدیده چپ  سایز 10 الی 20 :

نوع شکل  :گرد داخل رزوه

رنگ محصول : مشکی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد :10 الی 20 میلی متر

متریال :   P6 M5

ساخت کشور : غربی

حدیده چپ سایز 20 الی 30

تومان

حدیده چپ سایز 20 الی 30 :

نوع شکل  :گرد داخل رزوه

رنگ محصول : مشکی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد :20 الی 30  میلی متر

متریال :   P6 M5

ساخت کشور : غربی

حدیده چپ سایز 30 الی 40

تومان

حدیده چپ سایز 30 الی 40 :

نوع شکل  :گرد داخل رزوه

رنگ محصول : مشکی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد :30 الی 40 میلی متر

متریال :   P6 M5

ساخت کشور : غربی

حدیده چپ سایز 40 الی 50

تومان

حدیده چپ سایز 40 الی 50 :

نوع شکل  :گرد داخل رزوه

رنگ محصول : مشکی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد :40 الی 50 میلی متر

متریال :   P6 M5

ساخت کشور : غربی

حدیده چپ سایز 50 الی 60

تومان

حدیده چپ سایز 50 الی 60 :

نوع شکل  :گرد داخل رزوه

رنگ محصول : مشکی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد :50 الی 60 میلی متر

متریال :  P6 M5

ساخت کشور : غربی

حدیده چپ سایز 60 الی 70

تومان

حدیده چپ  سایز 60 الی 70 :

نوع شکل  :گرد داخل رزوه

رنگ محصول : مشکی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد :60 الی 70 میلی متر

متریال :  P6 M5

ساخت کشور : غربی

حدیده چپ سایز 70 الی 80

تومان

حدیده چپ سایز 70 الی 80 :

نوع شکل  :گرد داخل رزوه

رنگ محصول : مشکی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد :70 الی 80 میلی متر

متریال :   P6 M5

ساخت کشور : غربی

حدیده چپ سایز 80 الی 85

تومان

حدیده چپ سایز 80 الی 85 :

نوع شکل  :گرد داخل رزوه

رنگ محصول : مشکی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد :80 الی 85 میلی متر

متریال :     P6 M5

ساخت کشور : غربی

حدیده سایز 1 الی 10

تومان

حدیده سایز 1 الی 10 :

نوع شکل  :گرد داخل رزوه

رنگ محصول : مشکی

جهت: راست  گرد

سایز ابعاد :1 الی 10 میلی متر

متریال : P6 M5

ساخت کشور : غربی

حدیده سایز 10 الی 20

تومان

حدیده سایز 10 الی 20 :

نوع شکل  :گرد داخل رزوه

رنگ محصول : مشکی

جهت: راست  گرد

سایز ابعاد :10 الی 20 میلی متر

متریال : P6 M5

ساخت کشور : غربی

حدیده سایز 20 الی 30

تومان

حدیده  سایز 20 الی 30 :

نوع شکل  :گرد داخل رزوه

رنگ محصول : مشکی

جهت: راست  گرد

سایز ابعاد :20 الی 30 میلی متر

متریال : P6 M5

ساخت کشور : غربی