در حال نمایش 8 نتیجه

کیچ تست کولیس اندازگیری آسیمتو

کیچ تست کولیس اندازگیری آسیمتو :

نوع کاربرد: کیچ تست کولیس 

نوع نمایش: ساده

گرید : 1

سایز: 0-150

کالیبراسیون:دارد

کیچ تست میکرومتر اندازگیری آسیمتوکیچ تست میکرومتر اندازگیری آسیمتو

تومان

کیچ تست میکرومتر اندازگیری آسیمتو :

نوع کاربرد: کیچ تست میکرومتر 

نوع نمایش: ساده

گرید : 1

سایز: 0-100

کالیبراسیون:دارد

کیچ راپورتر زاویه اندازگیری آسیمتو

کیچ راپورتر زاویه اندازگیری آسیمتو :

نوع کاربرد: کیچ راپورتر زاویه 

نوع نمایش: ساده

دقت: 0.01

سایز: 0-10

کالیبراسیون:دارد

پین کیچ اندازگیری آسیمتو

پین کیچ اندازگیری آسیمتو :

نوع کاربرد:پین کیچ 

نوع نمایش: ساده

دقت: 0.01

سایز: 0-10

کالیبراسیون:دارد

کیچ دیجیتال جوشکاری اندازگیری آسیمتو

تومان

کیچ دیجیتال جوشکاری اندازگیری آسیمتو :

نوع کاربرد:کیچ جوشکاری

نوع نمایش: دیجیتال

دقت: 0.01

سایز: 0-20

کالیبراسیون:دارد

رابط کیچ داخل سنج دیجیتال و ساعتی اندازگیری آسیمتو

تومان

رابط کیچ داخل سنج دیجیتال و ساعتی اندازگیری آسیمتو :

نوع کاربرد: رابط  کیچ داخل سنج

نوع نمایش: ندارد

دقت: 0.01

سایز: 30-250

کالیبراسیون:دارد

کیچ داخل سنج دیجیتال اندازگیری آسیمتو

تومان

کیچ داخل سنج دیجیتال اندازگیری آسیمتو :

نوع کاربرد: کیچ داخل سنج

نوع نمایش: دیجیتال

دقت: 0.002

سایز: 6-400

کالیبراسیون:دارد

کیچ داخل سنج ساعتی اندازگیری آسیمتو

تومان

کیچ داخل سنج ساعتی اندازگیری آسیمتو :

نوع کاربرد: کیچ داخل سنج

نوع نمایش: ساعتی

دقت: 0.001 و 0.01

سایز: 6-400

کالیبراسیون:دارد