پایه اندازه گیری (1)

پرگار اندازه گیری (8)

تراز اندازه گیری (4)

خط کش اندازه گیری (4)

راپورتر اندازه گیری (6)

زاویه سنج اندازه گیری (6)

زبری سنج اندازه گیری (1)

زیرکاری اندازه گیری (1)

ساعت اندازه گیری (15)

سختی سنج اندازه گیری (3)

شابلون اندازه گیری (4)

ضخامت سنج اندازه گیری (3)

عمق سنج اندازه گیری (1)

فیلر اندازه گیری (1)

کلمپ اندازه گیری (1)

کولیس اندازه گیری (35)

کیت اندازه گیری (2)

گونیا اندازه گیری (4)

گیچ اندازه گیری (8)

میکرومتر اندازه گیری (48)