در حال نمایش 11 نتیجه

حدیده چند پارچه سایز 1

حدیده چند پارچه سایز 1 :

نوع شکل : چهار عدد چهارگوش دنده ای

رنگ محصول : مشکی

جهت: چپ گرد یا راست  گرد

نوع نیرو محرکه: دستی

سایز ابعاد :1 میلی متر

متریال : P6M5

ساخت : روسیه

حدیده چند پارچه سایز 2

حدیده چند پارچه سایز 2 :

نوع شکل : چهار عدد چهارگوش دنده ای

رنگ محصول : مشکی

جهت: چپ گرد یا راست  گرد

نوع نیرو محرکه: دستی

سایز ابعاد :2 میلی متر

متریال : P6M5

ساخت : روسیه

حدیده چند پارچه سایز 3

حدیده چند پارچه سایز 3 :

نوع شکل : چهار عدد چهارگوش دنده ای

رنگ محصول : مشکی

جهت: چپ گرد یا راست  گرد

نوع نیرو محرکه: دستی

سایز ابعاد :3 میلی متر

متریال : P6M5

ساخت : روسیه

حدیده چند پارچه سایز 4

حدیده چند پارچه سایز 4 :

نوع شکل : چهار عدد چهارگوش دنده ای

رنگ محصول : مشکی

جهت: چپ گرد یا راست  گرد

نوع نیرو محرکه: دستی

سایز ابعاد :4 میلی متر

متریال : P6M5

ساخت : روسیه

حدیده چند پارچه سایز 5

حدیده چند پارچه سایز 5 :

نوع شکل : چهار عدد چهارگوش دنده ای

رنگ محصول : مشکی

جهت: چپ گرد یا راست  گرد

نوع نیرو محرکه: دستی

سایز ابعاد :5 میلی متر

متریال : P6M5

ساخت : روسیه

حدیده چند پارچه سایز 6

حدیده چند پارچه سایز 6 :

نوع شکل : چهار عدد چهارگوش دنده ای

رنگ محصول : مشکی

جهت: چپ گرد یا راست  گرد

نوع نیرو محرکه: دستی

سایز ابعاد :6 میلی متر

متریال : P6M5

ساخت : روسیه

حدیده چند پارچه سایز 7

حدیده چند پارچه سایز 7 :

نوع شکل : چهار عدد چهارگوش دنده ای

رنگ محصول : مشکی

جهت: چپ گرد یا راست  گرد

نوع نیرو محرکه: دستی

سایز ابعاد :7 میلی متر

متریال : P6M5

ساخت : روسیه

حدیده چند پارچه سایز 8

حدیده چند پارچه سایز 8 :

نوع شکل : چهار عدد چهارگوش دنده ای

رنگ محصول : مشکی

جهت: چپ گرد یا راست  گرد

نوع نیرو محرکه: دستی

سایز ابعاد :8 میلی متر

متریال : P6M5

ساخت : روسیه

حدیده چند پارچه سایز 9

حدیده چند پارچه سایز 9 :

نوع شکل : چهار عدد چهارگوش دنده ای

رنگ محصول : مشکی

جهت: چپ گرد یا راست  گرد

نوع نیرو محرکه: دستی

سایز ابعاد :9 میلی متر

متریال : P6M5

ساخت : روسیه

حدیده چند پارچه سایز 10

حدیده چند پارچه سایز 10 :

نوع شکل : چهار عدد چهارگوش دنده ای

رنگ محصول : مشکی

جهت: چپ گرد یا راست  گرد

نوع نیرو محرکه: دستی

سایز ابعاد :10 میلی متر

متریال : P6M5

ساخت : روسیه

حدیده چند پارچه ها

حدیده چند پارچه ها :

حديده چند پارچه : از حديده چند پارچه در توليد پيچ هاي بزرگتر زياد استفاده مي شود لذا نمي توان آنها را با يک بار برداره برداري کامل کرد در اين حالت از حديده چند پارچه استفاده کنند و براي توليد پيچ هاي متوسط معمولا از حديده هاي دو پارچه استفاده مي کنند محيط خارجي اين حديده ها را اغلب به صورت چهار گوش مي سازند پارچه هاي اين حديده ها را به نحوي طراحي کردن که يک سري ازآنها (براي توليد پيچ با قطر هاي مختلف )داراي ابعاد مساوي باشند با ايت ترتيب مي توان با تعويض پارچه ها از يک دسته حدیده  براي حديده کردن پيچ هاي که داراي قطر هاي مختلفي مي باشند استفاده کرد.