نمایش 1–12 از 19 نتیجه

دسته حدیده سایز 1 الی 10

تومان

دسته حدیده سایز 1 الی 10 :

نوع شکل : دو میله متصل به محل گرد

رنگ محصول : میله های طوسی و گیره مشکی

جهت: چپ گرد یا راست  گرد

نوع نیرو محرکه: دستی

سایز ابعاد :1 الی 10 میلی متر

متریال :فولاد ابزار سازی

ساخت : چینی

دسته حدیده سایز 10 الی 20

تومان

دسته حدیده سایز 10 الی 20 :

نوع شکل : دو میله متصل به محل گرد

رنگ محصول : میله های طوسی و گیره مشکی

جهت: چپ گرد یا راست  گرد

نوع نیرو محرکه: دستی

سایز ابعاد :10 الی 20 میلی متر

متریال :فولاد ابزار سازی

ساخت : چینی

دسته حدیده سایز 20 الی 30

تومان

دسته حدیده سایز 20 الی 30 :

نوع شکل : دو میله متصل به محل گرد

رنگ محصول : میله های طوسی و گیره مشکی

جهت: چپ گرد یا راست  گرد

نوع نیرو محرکه: دستی

سایز ابعاد :20 الی 30 میلی متر

متریال :فولاد ابزار سازی

ساخت : چینی

دسته حدیده سایز 30 الی 40

تومان

دسته حدیده سایز 30 الی 40 :

نوع شکل : دو میله متصل به محل گرد

رنگ محصول : میله های طوسی و گیره مشکی

جهت: چپ گرد یا راست  گرد

نوع نیرو محرکه: دستی

سایز ابعاد :30 الی 40 میلی متر

متریال :فولاد ابزار سازی

ساخت : چینی

دسته حدیده سایز 40 الی 50

تومان

دسته حدیده سایز 40 الی 50 :

نوع شکل : دو میله متصل به محل گرد

رنگ محصول : میله های طوسی و گیره مشکی

جهت: چپ گرد یا راست  گرد

نوع نیرو محرکه: دستی

سایز ابعاد :40 الی 50  میلی متر

متریال :فولاد ابزار سازی

ساخت : چینی

دسته حدیده سایز 50 الی 60

تومان

دسته حدیده سایز 50 الی 60 :

نوع شکل : دو میله متصل به محل گرد

رنگ محصول : میله های طوسی و گیره مشکی

جهت: چپ گرد یا راست  گرد

نوع نیرو محرکه: دستی

سایز ابعاد :50 الی 60 میلی متر

متریال :فولاد ابزار سازی

ساخت : چینی

دسته حدیده سایز 60 الی 70

تومان

دسته حدیده سایز 60 الی 70 :

نوع شکل : دو میله متصل به محل گرد

رنگ محصول : میله های طوسی و گیره مشکی

جهت: چپ گرد یا راست  گرد

نوع نیرو محرکه: دستی

سایز ابعاد :60 الی 70 میلی متر

متریال :فولاد ابزار سازی

ساخت : چینی

دسته حدیده سایز 70 الی 80

تومان

دسته حدیده سایز 70 الی 80 :

نوع شکل : دو میله متصل به محل گرد

رنگ محصول : میله های طوسی و گیره مشکی

جهت: چپ گرد یا راست  گرد

نوع نیرو محرکه: دستی

سایز ابعاد :70 الی 80 میلی متر

متریال :فولاد ابزار سازی

ساخت : چینی

دسته حدیده سایز 80 الی 85

تومان

دسته حدیده سایز 80 الی 85 :

نوع شکل : دو میله متصل به محل گرد

رنگ محصول : میله های طوسی و گیره مشکی

جهت: چپ گرد یا راست  گرد

نوع نیرو محرکه: دستی

سایز ابعاد :80 الی 85 میلی متر

متریال :فولاد ابزار سازی

ساخت : چینی

گیره دسته حدیده سایز 1 الی 10

تومان

گیره دسته حدیده سایز 1 الی 10 :

نوع شکل : یک میله متصل به گرد

رنگ محصول : مشکی

جهت: چپ گرد یا راست  گرد

نوع نیرو محرکه: ماشینی

سایز ابعاد :1 الی 10 میلی متر

متریال :فولاد ابزار سازی

ساخت : چینی

گیره دسته حدیده سایز 10 الی 20

تومان

گیره دسته حدیده سایز 10 الی 20 :

نوع شکل : یک میله متصل به گرد

رنگ محصول : مشکی

جهت: چپ گرد یا راست  گرد

نوع نیرو محرکه: ماشینی

سایز ابعاد :10 الی 20 میلی متر

متریال :فولاد ابزار سازی

ساخت : چینی

گیره دسته حدیده سایز 20 الی 30

تومان

گیره دسته حدیده سایز 20 الی 30 :

نوع شکل : یک میله متصل به گرد

رنگ محصول : مشکی

جهت: چپ گرد یا راست  گرد

نوع نیرو محرکه: ماشینی

سایز ابعاد :20 الی 30 میلی متر

متریال :فولاد ابزار سازی

ساخت : چینی