نمایش 1–12 از 44 نتیجه

برقو دستی سایز 10 الی 20

تومان

برقو دستی سایز 10 الی 20 : 

نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

مدل: دستی

دنباله : چهار گوش

نوع نیرو محرکه : دست

سایز پیش مته: 9 الی 19 میلی متر

سوراخ: 10 الی 20 میلی متر

متریال : HSS P6M5

ساخت : روسیه

دسته برقو سایز 3 الی 10

تومان

دسته برقو سایز 3 الی 10 :

نوع شکل: دو میله متصل به یک نقطه

رنگ : رنگ میله ها طوسی و محل اتصال مشکی

دنباله : میله ای

نوع نیرو محرکه : دست

ابعاد: 3 الی  10  میلیمتر

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

ساخت : روسیه

دسته برقو سایز 10 الی 20

تومان

دسته برقو سایز 10 الی 20 :

نوع شکل: دو میله متصل به یک نقطه

رنگ : رنگ میله ها طوسی و محل اتصال مشکی

دنباله : میله ای

نوع نیرو محرکه : دست

ابعاد: 10 الی 20 میلیمتر

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

ساخت : روسیه

دسته برقو سایز 20 الی 30

تومان

دسته برقو سایز 20 الی 30 :

نوع شکل: دو میله متصل به یک نقطه

رنگ : رنگ میله ها طوسی و محل اتصال مشکی

دنباله : میله ای

نوع نیرو محرکه : دست

ابعاد: 20  الی 30 میلیمتر

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

ساخت : روسیه

دسته برقو سایز 30 الی 40

تومان

دسته برقو سایز 30 الی 40 :

نوع شکل: دو میله متصل به یک نقطه

رنگ : رنگ میله ها طوسی و محل اتصال مشکی

دنباله : میله ای

نوع نیرو محرکه : دست

ابعاد: 30 الی 40 میلیمتر

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

ساخت : روسیه

دسته برقو سایز 40 الی 42

تومان

دسته برقو سایز 40 الی 42 :

نوع شکل: دو میله متصل به یک نقطه

رنگ : رنگ میله ها طوسی و محل اتصال مشکی

دنباله : میله ای

نوع نیرو محرکه : دست

ابعاد: 40 الی 42 میلیمتر

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

ساخت : روسیه

برقو متحرک سایز 13.5-12

برقو کونیک سایز 13.5-12 :

نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

مدل: متحرک

دنباله : چهار گوش

نوع نیرو محرکه : دستگاه برقو کاری

سایز پیش مته: 11 میلی متر

سوراخ: 13.5-12 میلی متر

متریال : HSS P6M5

ساخت : روسیه

برقو متحرک سایز 15.25-13.5

برقو کونیک سایز 15.25-13.5 :

نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

مدل: متحرک

دنباله : چهار گوش

نوع نیرو محرکه : دستگاه برقو کاری

سایز پیش مته: 13 میلی متر

سوراخ: 15.25-13.5 میلی متر

متریال : HSS P6M5

ساخت : روسیه

برقو متحرک سایز 17.25-15.25

برقو کونیک سایز 17.25-15.25 :

نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

مدل: متحرک

دنباله : چهار گوش

نوع نیرو محرکه : دستگاه برقو کاری

سایز پیش مته: 15 میلی متر

سوراخ: 17.25-15.25 میلی متر

متریال : HSS P6M5

ساخت : روسیه

برقو متحرک سایز 19-17.25

برقو کونیک سایز 19-17.25 :

نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

مدل: متحرک

دنباله : چهار گوش

نوع نیرو محرکه : دستگاه برقو کاری

سایز پیش مته: 17 میلی متر

سوراخ: 19-17.25 میلی متر

متریال : HSS P6M5

ساخت : روسیه

برقو متحرک سایز 21-19

برقو کونیک سایز 21-19 :

نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

مدل: متحرک

دنباله : چهار گوش

نوع نیرو محرکه : دستگاه برقو کاری

سایز پیش مته: 18 میلی متر

سوراخ: 21-19 میلی متر

متریال : HSS P6M5

ساخت : روسیه

برقو متحرک سایز 23-21

برقو کونیک سایز 23-21 :

نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

مدل: متحرک

دنباله : چهار گوش

نوع نیرو محرکه : دستگاه برقو کاری

سایز پیش مته: 20 میلی متر

سوراخ: 23-21 میلی متر

متریال : HSS P6M5

ساخت : روسیه