نمایش 1–12 از 58 نتیجه

تیغچه تراشکاری و برشی فرم کبالت سایز 200*45*20

تیغچه تراشکاری و برشی فرم کبالت سایز 200*45*20 :

نوع شکل : فرم

رنگ محصول : خرمایی کم رنگ

سایز : 200*45*20

متریال :HSS-E CO

تیغچه تراشکاری و برشی فرم کبالت سایز 200*40*20

تیغچه تراشکاری و برشی فرم کبالت سایز 200*40*20 :

نوع شکل : فرم

رنگ محصول : خرمایی کم رنگ

سایز : 200*40*20

متریال :HSS-E CO

تیغچه تراشکاری و برشی فرم کبالت سایز 200*35*20 

تیغچه تراشکاری و برشی فرم کبالت سایز 200*35*20 :

نوع شکل : فرم

رنگ محصول : خرمایی کم رنگ

سایز : 200*35*20

متریال :HSS-E CO

تیغچه تراشکاری و برشی فرم کبالت سایز 200*30*20

تیغچه تراشکاری و برشی فرم کبالت سایز 200*30*20 :

نوع شکل : فرم

رنگ محصول : خرمایی کم رنگ

سایز : 200*30*20

متریال :HSS-E CO

تیغچه تراشکاری و برشی فرم کبالت سایز 200*25*20

تیغچه تراشکاری و برشی فرم کبالت سایز 200*25*20 :

نوع شکل : فرم

رنگ محصول : خرمایی کم رنگ

سایز : 200*25*20

متریال :HSS-E CO

تیغچه تراشکاری و برشی فرم کبالت سایز 200*20*20 

تیغچه تراشکاری و برشی فرم کبالت سایز 200*20*20 :

نوع شکل : فرم

رنگ محصول : خرمایی کم رنگ

سایز : 200*20*20

متریال :HSS-E CO

تیغچه تراشکاری و برشی فرم کبالت سایز 200*40*10

تیغچه تراشکاری و برشی فرم کبالت سایز 200*40*10 :

نوع شکل : فرم

رنگ محصول : خرمایی کم رنگ

سایز : 200*40*10

متریال :HSS-E CO

تیغچه تراشکاری و برشی فرم کبالت سایز 200*35*10

تیغچه تراشکاری و برشی فرم کبالت سایز 200*35*10 :

نوع شکل : فرم

رنگ محصول : خرمایی کم رنگ

سایز : 200*35*10

متریال :HSS-E CO

تیغچه تراشکاری و برشی فرم کبالت سایز 200*30*10

تیغچه تراشکاری و برشی فرم کبالت سایز 200*30*10 :

نوع شکل : فرم

رنگ محصول : خرمایی کم رنگ

سایز : 200*30*10

متریال :HSS-E CO

تیغچه تراشکاری و برشی فرم کبالت سایز 200*25*10

تیغچه تراشکاری و برشی فرم کبالت سایز 200*25*10 :

نوع شکل : فرم

رنگ محصول : خرمایی کم رنگ

سایز : 200*25*10

متریال :HSS-E CO

تیغچه تراشکاری و برشی فرم کبالت سایز 200*20*10

تیغچه تراشکاری و برشی فرم کبالت سایز 200*20*10 :

نوع شکل : فرم

رنگ محصول : خرمایی کم رنگ

سایز : 200*20*10

متریال :HSS-E CO

تیغچه تراشکاری و برشی فرم کبالت سایز 200*16*10

تیغچه تراشکاری و برشی فرم کبالت سایز 200*16*10 :

نوع شکل : فرم

رنگ محصول : خرمایی کم رنگ

سایز : 200*16*10

متریال :HSS-E CO