نمایش 1–12 از 306 نتیجه

زیر بند و زیر الماسه اینسرت کفتراشی و فرزکاری SPKR

تومان

زیر بند و زیر الماسه اینسرت کفتراشی و فرزکاری SPKR :

نوع شکل : چهار گوش مربع  اختصاصی بدون سوراخ دار

مدل : SPKR

سایز : 12-19

ساخت کشور : چین - ترکیه

زیر بند و زیر الماسه اینسرت کفتراشی و فرزکاری SNKN

تومان

زیر بند و زیر الماسه اینسرت کفتراشی و فرزکاری SNKN :

نوع شکل : چهار گوش مربع  اختصاصی سوراخ دار

مدل : SNKN

سایز : 12

ساخت کشور : چین - ترکیه

زیر بند و زیر الماسه اینسرت کفتراشی و فرزکاری SBAN

تومان

زیر بند و زیر الماسه اینسرت کفتراشی و فرزکاری SBAN :

نوع شکل : چهار گوش مربع  اختصاصی بدون سوراخ دار

مدل : SBAN

سایز : 12

ساخت کشور : چین - ترکیه

زیر بند و زیر الماسه اینسرت کفتراشی و فرزکاری HNEF

تومان

زیر بند و زیر الماسه اینسرت کفتراشی و فرزکاری HNEF :

نوع شکل : شش ضلعی  اختصاصی بدون سوراخ دار

مدل : HNEF

سایز : 09

ساخت کشور : چین - ترکیه

زیر بند و زیر الماسه اینسرت کفتراشی و فرزکاری XOEX

تومان

زیر بند و زیر الماسه اینسرت کفتراشی و فرزکاری XOEX :

نوع شکل : چهار گوش  اختصاصی سوراخ دار

مدل : XOEX

سایز : 06-09-10-12

ساخت کشور : چین - ترکیه

زیر بند و زیر الماسه اینسرت کفتراشی و فرزکاری XCHX

تومان

زیر بند و زیر الماسه اینسرت کفتراشی و فرزکاری XCHX :

نوع شکل : چهار گوش  اختصاصی سوراخ دار

مدل : XCHX

سایز : 13

ساخت کشور : چین - ترکیه

زیر بند و زیر الماسه اینسرت کفتراشی و فرزکاری SEHN

تومان

زیر بند و زیر الماسه اینسرت کفتراشی و فرزکاری SEHN :

نوع شکل : چهار گوش مربع اختصاصی بدون سوراخ دار

مدل : SWHN

سایز : 12

ساخت کشور : چین - ترکیه

زیر بند و زیر الماسه اینسرت کفتراشی و فرزکاری APHT

تومان

زیر بند و زیر الماسه اینسرت کفتراشی و فرزکاری APHT :

نوع شکل : چهار گوش  اختصاصی سوراخ دار

مدل : APHT

سایز : 16

ساخت کشور : چین - ترکیه

زیر بند و زیر الماسه اینسرت کفتراشی و فرزکاری SNEN

تومان

زیر بند و زیر الماسه اینسرت کفتراشی و فرزکاری SNEN :

نوع شکل : چهار گوش مربع اختصاصی سوراخ دار

مدل : SNEN

سایز : 09

ساخت کشور : چین - ترکیه

زیر بند و زیر الماسه اینسرت کفتراشی و فرزکاری SNEX

تومان

زیر بند و زیر الماسه اینسرت کفتراشی و فرزکاری SNEX :

نوع شکل : چهار گوش مربع اختصاصی سوراخ دار

مدل : SNEX

سایز : 12

ساخت کشور : چین - ترکیه

زیر بند و زیر الماسه اینسرت کفتراشی و فرزکاری SEEN

تومان

زیر بند و زیر الماسه اینسرت کفتراشی و فرزکاری SEEN :

نوع شکل : چهار گوش مربع اختصاصی سوراخ دار

مدل : SEEN

سایز : 12

ساخت کشور : چین - ترکیه

زیر بند و زیر الماسه اینسرت کفتراشی و فرزکاری OFEN

تومان

زیر بند و زیر الماسه اینسرت کفتراشی و فرزکاری OFEN :

نوع شکل : هشت ضلعی بدون سوراخ دار

مدل : OFEN

سایز : 07

ساخت کشور : چین - ترکیه