در حال نمایش 9 نتیجه

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 50 شرکتی

تومان

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 50 شرکتی :

نوع شکل  : دنباله استوانه ای ته گرد و کلاهک پخ

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 50 میلی متر

درجه  : 15 . 30 . 60 . 75 . 90 .120

متریال : HSS , HSS-CO

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 40 شرکتی

تومان

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 40 شرکتی :

نوع شکل  : دنباله استوانه ای ته گرد و کلاهک پخ

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 40 میلی متر

درجه  : 15 . 30 . 60 . 75 . 90 .120

متریال : HSS , HSS-CO

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 30 شرکتی

تومان

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 30 شرکتی :

نوع شکل  : دنباله استوانه ای ته گرد و کلاهک پخ

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 30 میلی متر

درجه  : 15 . 30 . 60 . 75 . 90 .120

متریال : HSS , HSS-CO

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 25 شرکتی

تومان

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 25 شرکتی :

نوع شکل  : دنباله استوانه ای ته گرد و کلاهک پخ

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 25 میلی متر

درجه  : 15 . 30 . 60 . 75 . 90 .120

متریال : HSS , HSS-CO

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 20.5 شرکتی

تومان

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 20.5 شرکتی :

نوع شکل  : دنباله استوانه ای ته گرد و کلاهک پخ

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 20.5 میلی متر

درجه  : 15 . 30 . 60 . 75 . 90 .120

متریال : HSS , HSS-CO

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 16.5 شرکتی

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 16.5 شرکتی :

نوع شکل  : دنباله استوانه ای ته گرد و کلاهک پخ

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 16.5 میلی متر

درجه  : 15 . 30 . 60 . 75 . 90 .120

متریال : HSS , HSS-CO

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 12.4 شرکتی

تومان

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 12.4 شرکتی :

نوع شکل  : دنباله استوانه ای ته گرد و کلاهک پخ

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 12.4 میلی متر

درجه  : 15 . 30 . 60 . 75 . 90 .120

متریال : HSS , HSS-CO

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 10.4 شرکتی

تومان

مته پخ زن (مته خزینه) سایز 10.4 شرکتی :

نوع شکل  : دنباله استوانه ای ته گرد و کلاهک پخ

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

سایز  : 10.4 میلی متر

درجه  : 15 . 30 . 60 . 75 . 90 .120

متریال : HSS , HSS-CO