نمایش 1–12 از 37 نتیجه

مته نیمه بلند سایز 90 الی 100

تومان

مته نیمه بلند سایز 90 الی 100 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : مشکی و طوسی

نوع دنباله :  کونیک

سایز : 80 الی 90 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E

مته نیمه بلند سایز 80 الی 90

تومان

مته نیمه بلند سایز 80 الی 90 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : مشکی و طوسی

نوع دنباله :  کونیک

سایز : 80 الی 90 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E

مته نیمه بلند سایز 70 الی 80

تومان

مته نیمه بلند سایز 70 الی 80 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : مشکی و طوسی

نوع دنباله :  کونیک

سایز : 70 الی 80 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E

مته نیمه بلند سایز 60 الی 70

تومان

مته نیمه بلند سایز 60 الی 70 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : مشکی و طوسی

نوع دنباله :  کونیک

سایز : 60 الی 70 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E

مته نیمه بلند سایز 50 الی 60

تومان

مته نیمه بلند سایز 50 الی 60 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : مشکی و طوسی

نوع دنباله :  کونیک

سایز : 50 الی 60 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E

مته نیمه بلند سایز 40 الی 50

تومان

مته نیمه بلند سایز 40 الی 50 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : مشکی و طوسی

نوع دنباله :  کونیک

سایز : 40 الی 50 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E

مته نیمه بلند سایز 30 الی 40

تومان

مته نیمه بلند سایز 30 الی 40 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : مشکی و طوسی

نوع دنباله :  کونیک

سایز : 30 الی 40 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E

مته نیمه بلند سایز 29 الی 30

تومان

مته نیمه بلند سایز 29 الی 30 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : مشکی و طوسی

نوع دنباله :  کونیک

سایز : 29 الی 30 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E

مته نیمه بلند سایز 28 الی 29

تومان

مته نیمه بلند سایز 28 الی 29 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : مشکی و طوسی

نوع دنباله :  کونیک

سایز : 28 الی 29 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E

مته نیمه بلند سایز 27 الی 28

تومان

مته نیمه بلند سایز 27 الی 28 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : مشکی و طوسی

نوع دنباله :  کونیک

سایز : 27 الی 28 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E

مته نیمه بلند سایز 26 الی 27

تومان

مته نیمه بلند سایز 26 الی 27 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : مشکی و طوسی

نوع دنباله :  کونیک

سایز : 26 الی 27 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E

مته نیمه بلند سایز 25 الی 26

تومان

مته نیمه بلند سایز 25 الی 26 :

نوع شکل : مته مارپیچی

رنگ محصول : مشکی و طوسی

نوع دنباله :  کونیک

سایز : 25 الی 26 میلی متر

متریال : HSS - HSS-E