در حال نمایش 4 نتیجه

تراز صنعتی دیجیتال کروی آسیمتو

تراز صنعتی دیجیتال کروی آسیمتو :

نوع کاربرد: تراز صنعتی دیجیتال کروی

نوع نمایش: دیجیتال

دقت: 0.01 میلی متر

سایز: 180 درجه

کالیبراسیون:دارد

تراز صنعتی میکرومتر مگنتی آسیمتو

تراز صنعتی میکرومتر مگنتی آسیمتو :

نوع کاربرد: تراز صنعتی میکرومتر مگنتی

نوع نمایش: دیجیتال

دقت: 0.1 میلی متر

سایز: 180 درجه

کالیبراسیون:دارد

تراز صنعتی تخت دو جهته آسیمتو

تومان

تراز صنعتی تخت دو جهته آسیمتو :

نوع کاربرد: تراز صنعتی تخت دو جهته

نوع نمایش: ساده

دقت: 0.02 میلی متر

سایز: 150 الی 300

کالیبراسیون:دارد

تراز صنعتی چهار گوش آسیمتو

تومان

تراز صنعتی چهار گوش آسیمتو :

نوع کاربرد: تراز صنعتی چهار گوش

نوع نمایش: ساده

دقت: 0.02 میلی متر

سایز: 150 الی 300

کالیبراسیون:دارد