نمایش 1–12 از 20 نتیجه

سرمته کاربایدی سایز 12 الی 13

تومان

سرمته کاربایدی سایز 12 الی 13 :

نوع شکل : گرد مته ای دارای دو سوراخ  روی آن و انتهای شیار دار غلافه ای

نوع دنباله : یودریلی آبصابونی و هواخنک

رنگ: خرمایی براق

جهت: راست  گرد

متریال : تمام کاربایدی

سایز ابعاد :12 الی 13 میلی متر

ساخت : سومیتومو ژاپن

سرمته کاربایدی سایز 13 الی 14

تومان

سرمته کاربایدی سایز 13 الی 14 :

نوع شکل : گرد مته ای دارای دو سوراخ  روی آن و انتهای شیار دار غلافه ای

نوع دنباله : یودریلی آبصابونی و هواخنک

رنگ: خرمایی براق

جهت: راست  گرد

متریال : تمام کاربایدی

سایز ابعاد :13 الی 14 میلی متر

ساخت : سومیتومو ژاپن

سرمته کاربایدی سایز 14 الی 15

تومان

سرمته کاربایدی سایز 14 الی 15 :

نوع شکل : گرد مته ای دارای دو سوراخ  روی آن و انتهای شیار دار غلافه ای

نوع دنباله : یودریلی آبصابونی و هواخنک

رنگ: خرمایی براق

جهت: راست  گرد

متریال : تمام کاربایدی

سایز ابعاد :14 الی 15 میلی متر

ساخت : سومیتومو ژاپن

سرمته کاربایدی سایز 15 الی 16

تومان

سرمته کاربایدی سایز 15 الی 16 :

نوع شکل : گرد مته ای دارای دو سوراخ  روی آن و انتهای شیار دار غلافه ای

نوع دنباله : یودریلی آبصابونی و هواخنک

رنگ: خرمایی براق

جهت: راست  گرد

متریال : تمام کاربایدی

سایز ابعاد :15 الی 16 میلی متر

ساخت : سومیتومو ژاپن

سرمته کاربایدی سایز 16 الی 17

تومان

سرمته کاربایدی سایز 16 الی 17 :

نوع شکل : گرد مته ای دارای دو سوراخ  روی آن و انتهای شیار دار غلافه ای

نوع دنباله : یودریلی آبصابونی و هواخنک

رنگ: خرمایی براق

جهت: راست  گرد

متریال : تمام کاربایدی

سایز ابعاد :16 الی 17 میلی متر

ساخت : سومیتومو ژاپن

سرمته کاربایدی سایز 17 الی 18

تومان

سرمته کاربایدی سایز 17 الی 18 :

نوع شکل : گرد مته ای دارای دو سوراخ  روی آن و انتهای شیار دار غلافه ای

نوع دنباله : یودریلی آبصابونی و هواخنک

رنگ: خرمایی براق

جهت: راست  گرد

متریال : تمام کاربایدی

سایز ابعاد :17 الی 18 میلی متر

ساخت : سومیتومو ژاپن

سرمته کاربایدی سایز 18 الی 19

تومان

سرمته کاربایدی سایز 18 الی 19 :

نوع شکل : گرد مته ای دارای دو سوراخ  روی آن و انتهای شیار دار غلافه ای

نوع دنباله : یودریلی آبصابونی و هواخنک

رنگ: خرمایی براق

جهت: راست  گرد

متریال : تمام کاربایدی

سایز ابعاد :18 الی 19 میلی متر

ساخت : سومیتومو ژاپن

سرمته کاربایدی سایز 19 الی 20

تومان

سرمته کاربایدی سایز 19 الی 20 :

نوع شکل : گرد مته ای دارای دو سوراخ  روی آن و انتهای شیار دار غلافه ای

نوع دنباله : یودریلی آبصابونی و هواخنک

رنگ: خرمایی براق

جهت: راست  گرد

متریال : تمام کاربایدی

سایز ابعاد :19 الی 20 میلی متر

ساخت : سومیتومو ژاپن

سرمته کاربایدی سایز 20 الی 21

تومان

سرمته کاربایدی سایز 20 الی 21 :

نوع شکل : گرد مته ای دارای دو سوراخ  روی آن و انتهای شیار دار غلافه ای

نوع دنباله : یودریلی آبصابونی و هواخنک

رنگ: خرمایی براق

جهت: راست  گرد

متریال : تمام کاربایدی

سایز ابعاد :20 الی 21 میلی متر

ساخت : سومیتومو ژاپن

سرمته کاربایدی سایز 21 الی 22

تومان

سرمته کاربایدی سایز 21 الی 22 :

نوع شکل : گرد مته ای دارای دو سوراخ  روی آن و انتهای شیار دار غلافه ای

نوع دنباله : یودریلی آبصابونی و هواخنک

رنگ: خرمایی براق

جهت: راست  گرد

متریال : تمام کاربایدی

سایز ابعاد :21 الی 22 میلی متر

ساخت : سومیتومو ژاپن

سرمته کاربایدی سایز 22 الی 23

تومان

سرمته کاربایدی سایز 22 الی 23 :

نوع شکل : گرد مته ای دارای دو سوراخ  روی آن و انتهای شیار دار غلافه ای

نوع دنباله : یودریلی آبصابونی و هواخنک

رنگ: خرمایی براق

جهت: راست  گرد

متریال : تمام کاربایدی

سایز ابعاد :22 الی 23 میلی متر

ساخت : سومیتومو ژاپن

سرمته کاربایدی سایز 23 الی 24

تومان

سرمته کاربایدی سایز 23 الی 24 :

نوع شکل : گرد مته ای دارای دو سوراخ  روی آن و انتهای شیار دار غلافه ای

نوع دنباله : یودریلی آبصابونی و هواخنک

رنگ: خرمایی براق

جهت: راست  گرد

متریال : تمام کاربایدی

سایز ابعاد :23 الی 24 میلی متر

ساخت : سومیتومو ژاپن