در حال نمایش 10 نتیجه

سه نظام دستگاه تراش سایز 400

سه نظام دستگاه تراش سایز 400 :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله :  دستگاه

مدل :سه نظام دستگاه تراش

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

سه نظام دستگاه تراش سایز 315

سه نظام دستگاه تراش سایز 315 :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله :  دستگاه

مدل :سه نظام دستگاه تراش

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

سه نظام دستگاه تراش سایز 250

سه نظام دستگاه تراش سایز 250 :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله :  دستگاه

مدل :سه نظام دستگاه تراش

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

سه نظام دستگاه تراش سایز 200

سه نظام دستگاه تراش سایز 200 :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله :  دستگاه

مدل :سه نظام دستگاه تراش

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

سه نظام دستگاه تراش سایز 160

سه نظام دستگاه تراش سایز 160 :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله :  دستگاه

مدل :سه نظام دستگاه تراش

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

سه نظام دستگاه تراش سایز 130

سه نظام دستگاه تراش سایز 130 :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله :  دستگاه

مدل :سه نظام دستگاه تراش

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

سه نظام دستگاه تراش سایز 100

سه نظام دستگاه تراش سایز 100 :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله :  دستگاه

مدل :سه نظام دستگاه تراش

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

سه نظام دستگاه تراش سایز 80

سه نظام دستگاه تراش سایز 80 :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله :  دستگاه

مدل :سه نظام دستگاه تراش

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

سه نظام دستگاه تراش سایز 63

سه نظام دستگاه تراش سایز 63 :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله :  دستگاه

مدل :سه نظام دستگاه تراش

متریال : فولاد سخت ابزار سازی

سه نظام دستگاه تراش سایز 55

سه نظام دستگاه تراش سایز 55 :

نوع شکل : ابزار گیر

رنگ محصول : طوسی

نوع دنباله :  دستگاه

مدل :سه نظام دستگاه تراش

متریال : فولاد سخت ابزار سازی