نمایش 1–12 از 30 نتیجه

برقو متحرک سایز 13.5-12

برقو کونیک سایز 13.5-12 :

نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

مدل: متحرک

دنباله : چهار گوش

نوع نیرو محرکه : دستگاه برقو کاری

سایز پیش مته: 11 میلی متر

سوراخ: 13.5-12 میلی متر

متریال : HSS P6M5

ساخت : روسیه

برقو متحرک سایز 15.25-13.5

برقو کونیک سایز 15.25-13.5 :

نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

مدل: متحرک

دنباله : چهار گوش

نوع نیرو محرکه : دستگاه برقو کاری

سایز پیش مته: 13 میلی متر

سوراخ: 15.25-13.5 میلی متر

متریال : HSS P6M5

ساخت : روسیه

برقو متحرک سایز 17.25-15.25

برقو کونیک سایز 17.25-15.25 :

نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

مدل: متحرک

دنباله : چهار گوش

نوع نیرو محرکه : دستگاه برقو کاری

سایز پیش مته: 15 میلی متر

سوراخ: 17.25-15.25 میلی متر

متریال : HSS P6M5

ساخت : روسیه

برقو متحرک سایز 19-17.25

برقو کونیک سایز 19-17.25 :

نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

مدل: متحرک

دنباله : چهار گوش

نوع نیرو محرکه : دستگاه برقو کاری

سایز پیش مته: 17 میلی متر

سوراخ: 19-17.25 میلی متر

متریال : HSS P6M5

ساخت : روسیه

برقو متحرک سایز 21-19

برقو کونیک سایز 21-19 :

نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

مدل: متحرک

دنباله : چهار گوش

نوع نیرو محرکه : دستگاه برقو کاری

سایز پیش مته: 18 میلی متر

سوراخ: 21-19 میلی متر

متریال : HSS P6M5

ساخت : روسیه

برقو متحرک سایز 23-21

برقو کونیک سایز 23-21 :

نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

مدل: متحرک

دنباله : چهار گوش

نوع نیرو محرکه : دستگاه برقو کاری

سایز پیش مته: 20 میلی متر

سوراخ: 23-21 میلی متر

متریال : HSS P6M5

ساخت : روسیه

برقو متحرک سایز 26-23

برقو کونیک سایز 26-23 :

نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

مدل: متحرک

دنباله : چهار گوش

نوع نیرو محرکه : دستگاه برقو کاری

سایز پیش مته: 22 میلی متر

سوراخ: 26-23 میلی متر

متریال : HSS P6M5

ساخت : روسیه

برقو متحرک سایز 29-26

برقو کونیک سایز 29-26 :

نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

مدل: متحرک

دنباله : چهار گوش

نوع نیرو محرکه : دستگاه برقو کاری

سایز پیش مته: 25 میلی متر

سوراخ: 29-26 میلی متر

متریال : HSS P6M5

ساخت : روسیه

برقو متحرک سایز 33.5-29

برقو کونیک سایز 33.5-29 :

نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

مدل: متحرک

دنباله : چهار گوش

نوع نیرو محرکه : دستگاه برقو کاری

سایز پیش مته: 28 میلی متر

سوراخ: 33.5-29 میلی متر

متریال : HSS P6M5

ساخت : روسیه

برقو متحرک سایز 38-33.5

برقو کونیک سایز 38-33.5 :

نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

مدل: متحرک

دنباله : چهار گوش

نوع نیرو محرکه : دستگاه برقو کاری

سایز پیش مته: 33 میلی متر

سوراخ: 38-33.5 میلی متر

متریال : HSS P6M5

ساخت : روسیه

برقو متحرک سایز 40-38

برقو کونیک سایز 40-38 :

نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

مدل: متحرک

دنباله : چهار گوش

نوع نیرو محرکه : دستگاه برقو کاری

سایز پیش مته: 38 میلی متر

سوراخ: 40-38 میلی متر

متریال : HSS P6M5

ساخت : روسیه

برقو متحرک سایز 44-40

برقو کونیک سایز 44-40 :

نوع شکل: مته ای با لقمه های برنده

رنگ : بدنه و لقمه طوسی و قفل های مشکی

مدل: متحرک

دنباله : چهار گوش

نوع نیرو محرکه : دستگاه برقو کاری

سایز پیش مته: 39 میلی متر

سوراخ: 44-40 میلی متر

متریال : HSS P6M5

ساخت : روسیه