در حال نمایش 8 نتیجه

پرگار دیجیتال داخل سنج مدل A آسیمتو

تومان

پرگار دیجیتال داخل سنج مدل A آسیمتو :

نوع کاربرد: پرگار داخل سنج

نوع نمایش: دیجیتال

دقت: 0.005 میلی متر

سایز: 5 الی 60

کالیبراسیون:دارد

پرگار دیجیتال خارج سنج مدل A آسیمتو

تومان

پرگار دیجیتال خارج سنج مدل A آسیمتو :

نوع کاربرد: پرگار خارج سنج

نوع نمایش: دیجیتال

دقت: 0.005 میلی متر

سایز: 0 الی 60

کالیبراسیون:دارد

پرگار ساعتی خارج سنج مدل A آسیمتو

تومان

پرگار ساعتی خارج سنج مدل A آسیمتو :

نوع کاربرد: پرگار خارج سنج

نوع نمایش: ساعتی

دقت: 0.01 میلی متر

سایز: 0 الی 50

کالیبراسیون:دارد

پرگار ساعتی داخل سنج مدل A آسیمتو

تومان

پرگار ساعتی داخل سنج مدل A آسیمتو :

نوع کاربرد: پرگار داخل سنج

نوع نمایش: ساعتی

دقت: 0.01 میلی متر

سایز: 5 الی 60

کالیبراسیون:دارد

پرگار ساعتی داخل سنج آسیمتو مدل میتوتیو

تومان

پرگار ساعتی داخل سنج آسیمتو مدل میتوتیو :

نوع کاربرد: پرگار داخل سنج

نوع نمایش: ساعتی

دقت: 0.02 میلی متر

سایز:150-200-250-300-400-500-600

کالیبراسیون:دارد

پرگار خط کش آسیمتو

تومان

پرگار خط کش آسیمتو :

نوع کاربرد: پرگار خط کش

نوع نمایش: ورنیه ای

دقت:میلی متر و اینچی 

سایز:150-200-250-300-400-500-600

کالیبراسیون:دارد

پرگار خارج سنج آسیمتو

تومان

پرگار خارج سنج آسیمتو :

نوع کاربرد: پرگار خارج سنج

نوع نمایش: ورنیه ای

دقت:میلی متر و اینچی 

سایز:150-200-250-300-400-500-600

کالیبراسیون:دارد

پرگار داخل سنج آسیمتو

تومان

پرگار داخل سنج آسیمتو :

نوع کاربرد: پرگار داخل سنج

نوع نمایش: ورنیه ای

دقت:میلی متر و اینچی 

سایز:150-200-250-300-400-500-600

کالیبراسیون:دارد