تول هلدر 45 درجه مدل EPS ISO 26623

تومان

تول هلدر 45 درجه مدل EPS ISO 26623 :

نوع ابزار گیر : تول هلدر 45 درجه

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : HSK ISO 12164

مدل فشنگی : EPS

تیپ : -

تول هلدر مستقیم دو تایی مدل EPS ISO 26623

تومان

تول هلدر مستقیم دوتایی مدل EPS ISO 26623 :

نوع ابزار گیر : تول هلدر مستقیم دو تایی

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : HSK ISO 12164

مدل فشنگی : EPS

تیپ : -

تول هلدر مستقیم سه تایی مدل EPS ISO 26623

تومان

تول هلدر مستقیم سه تایی مدل EPS ISO 26623 :

نوع ابزار گیر : تول هلدر مستقیم سه تایی

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : HSK ISO 12164

مدل فشنگی : EPS

تیپ : -

تول هلدر مستقیم مدل EPS ISO 26623

تومان

تول هلدر مستقیم مدل EPS ISO 26623 :

نوع ابزار گیر : تول هلدر مستقیم

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : HSK ISO 12164

مدل فشنگی : EPS

تیپ : -

تول هلدر رادیال مدل EPS ISO 26623

تومان

تول هلدر رادیال مدل EPS ISO 26623 :

نوع ابزار گیر : تول هلدر رادیال

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : HSK ISO 12164

مدل فشنگی : EPS

تیپ : -

کولت هیدرولیک چاک مدل EPS ISO 26623

تومان

کولت هیدرولیک چاک مدل EPS ISO 26623 :

نوع ابزار گیر : کولت هیدرولیک چاک

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : HSK ISO 12164

مدل فشنگی : EPS

تیپ : -

کولت شیرینگ فرز انگشتی کاربایدی گیر مدل EPS ISO 26623

تومان

کولت شیرینگ فرز انگشتی کاربایدی گیر مدل EPS ISO 26623 :

نوع ابزار گیر : کولت شیرینگ فرز انگشتی کاربایدی گیر

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : HSK ISO 12164

مدل فشنگی : EPS

تیپ : -

کولت تنظمیات مدل EPS ISO 26623

تومان

کولت تنظمیات مدل EPS ISO 26623 :

نوع ابزار گیر : کولت  تنظیمات

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : EPS 26623

مدل فشنگی : -

تیپ : -

کولت تستر مدل EPS ISO 26623

تومان

کولت تستر مدل EPS ISO 26623 :

نوع ابزار گیر : کولت  تستر

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : EPS 26623

مدل فشنگی : -

تیپ : -

کولت خام ابزارسازی مدل EPS ISO 26623

تومان

کولت خام ابزارسازی مدل EPS ISO 26623 :

نوع ابزار گیر : کولت  خام ابزارسازی

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : EPS 26623

مدل فشنگی : -

تیپ : -

کولت بدون جبران مخصوص قلاویز کاری مدل EPS ISO 26623

تومان

کولت بدون جبران مخصوص قلاویز کاری مدل EPS ISO 26623 :

نوع ابزار گیر : کولت بدون جبران مخصوص قلاویز کاری

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : EPS 26623

مدل فشنگی : -

تیپ : -

کولت با جبران مخصوص قلاویز کاری مدل EPS ISO 26623

تومان

کولت با جبران مخصوص قلاویز کاری مدل EPS ISO 26623 :

نوع ابزار گیر : کولت با جبران مخصوص قلاویز کاری

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : EPS 26623

مدل فشنگی : -

تیپ : -