نمایش 1–12 از 37 نتیجه

قلاویز چپ ماشینی روسی سایز 81 الی 85

تومان

قلاویز چپ دستی روسی سایز 81 الی 85 :

نوع شکل  :استوانه ای سر دنده

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد : 81 الی 85 میلی متر

متریال : P6M5

ساخت کشور : روسیه

قلاویز چپ ماشینی روسی سایز 71 الی 80

تومان

قلاویز چپ دستی روسی سایز 71 الی 80 :

نوع شکل  :استوانه ای سر دنده

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد : 71 الی 80 میلی متر

متریال : P6M5

ساخت کشور : روسیه

قلاویز چپ ماشینی روسی سایز 61 الی 70

تومان

قلاویز چپ دستی روسی سایز 61 الی 70 :

نوع شکل  :استوانه ای سر دنده

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد : 61 الی 70 میلی متر

متریال : P6M5

ساخت کشور : روسیه

قلاویز چپ ماشینی روسی سایز 51 الی 60

تومان

قلاویز چپ دستی روسی سایز 51 الی 60 :

نوع شکل  :استوانه ای سر دنده

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد : 51 الی 60 میلی متر

متریال : P6M5

ساخت کشور : روسیه

قلاویز چپ ماشینی روسی سایز 41 الی 50

تومان

قلاویز چپ دستی روسی سایز 41 الی 50 :

نوع شکل  :استوانه ای سر دنده

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد : 41 الی 50 میلی متر

متریال : P6M5

ساخت کشور : روسیه

قلاویز چپ ماشینی روسی سایز 31 الی 40

تومان

قلاویز چپ دستی روسی سایز 31 الی 40 :

نوع شکل  :استوانه ای سر دنده

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد : 31 الی 40 میلی متر

متریال : P6M5

ساخت کشور : روسیه

قلاویز چپ ماشینی روسی سایز 21 الی 30

تومان

قلاویز چپ دستی روسی سایز 21 الی 30 :

نوع شکل  :استوانه ای سر دنده

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد : 21 الی 30 میلی متر

متریال : P6M5

ساخت کشور : روسیه

قلاویز چپ ماشینی روسی سایز 11 الی 20

تومان

قلاویز چپ دستی روسی سایز 11 الی 20 :

نوع شکل  :استوانه ای سر دنده

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد : 11 الی 20 میلی متر

متریال : P6M5

ساخت کشور : روسیه

قلاویز چپ ماشینی روسی سایز 1 الی 10

تومان

قلاویز چپ دستی روسی سایز 1 الی 10 :

نوع شکل  :استوانه ای سر دنده

نوع نیرو محرکه : دستی

رنگ محصول : طوسی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد : 1 الی 10 میلی متر

متریال : P6M5

ساخت کشور : روسیه

قلاویز چپ دستی روسی سایز 81 الی 85

تومان

قلاویز چپ دستی روسی سایز 81 الی 85:

نوع شکل  :استوانه ای سر دنده

نوع نیرو محرکه : دستی

رنگ محصول : طوسی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد : 81 الی 85 میلی متر

متریال : P6M5

ساخت کشور : روسیه

قلاویز چپ دستی روسی سایز 71 الی 80

تومان

قلاویز چپ دستی روسی سایز 71 الی 80:

نوع شکل  :استوانه ای سر دنده

نوع نیرو محرکه : دستی

رنگ محصول : طوسی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد : 71 الی 80 میلی متر

متریال : P6M5

ساخت کشور : روسیه

قلاویز چپ دستی روسی سایز 61 الی 70

تومان

قلاویز چپ دستی روسی سایز 61 الی 70 :

نوع شکل  :استوانه ای سر دنده

نوع نیرو محرکه : دستی

رنگ محصول : طوسی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد : 61 الی 70 میلی متر

متریال : P6M5

ساخت کشور : روسیه