نمایش 1–12 از 19 نتیجه

حدیده چپ روسی سایز 1 الی 10

تومان

حدیده چپ روسی سایز 1 الی 10 :

نوع شکل  :گرد داخل رزوه

رنگ محصول : مشکی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد :1 الی 10 میلی متر

متریال : P6M5

ساخت کشور : روسیه

حدیده چپ روسی سایز 10 الی 20

تومان

حدیده چپ روسی سایز 10 الی 20 :

نوع شکل  :گرد داخل رزوه

رنگ محصول : مشکی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد :10 الی 20 میلی متر

متریال : P6M5

ساخت کشور : روسیه

حدیده چپ روسی سایز 20 الی 30

تومان

حدیده چپ روسی سایز 20 الی 30 :

نوع شکل  :گرد داخل رزوه

رنگ محصول : مشکی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد : 20 الی 30 میلی متر

متریال :    P6M5

ساخت کشور : روسیه

حدیده چپ روسی سایز 30 الی 40

تومان

حدیده چپ روسی سایز 30 الی 40 :

نوع شکل  :گرد داخل رزوه

رنگ محصول : مشکی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد : 30 الی 40 میلی متر

متریال :  P6 M5

ساخت کشور : روسیه

حدیده چپ روسی سایز 40 الی 50

تومان

حدیده چپ روسی سایز 40 الی 50 :

نوع شکل  :گرد داخل رزوه

رنگ محصول : مشکی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد :40 الی 50 میلی متر

متریال : P6 M5

ساخت کشور : روسیه

حدیده چپ روسی سایز 50 الی 60

تومان

حدیده چپ روسی سایز 50 الی 60 :

نوع شکل  :گرد داخل رزوه

رنگ محصول : مشکی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد :50 الی 60 میلی متر

متریال : P6 M5

ساخت کشور : روسیه

حدیده چپ روسی سایز 60 الی 70

تومان

حدیده چپ روسی سایز 60 الی 70 :

نوع شکل  :گرد داخل رزوه

رنگ محصول : مشکی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد :60 الی 70 میلی متر

متریال : P6 M5

ساخت کشور : روسیه

حدیده چپ روسی سایز 70 الی 80

تومان

حدیده چپ روسی سایز 70 الی 80 :

نوع شکل  :گرد داخل رزوه

رنگ محصول : مشکی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد :70 الی 80 میلی متر

متریال : P6 M5

ساخت کشور : روسیه

حدیده چپ روسی سایز 80 الی 85

تومان

حدیده چپ روسی سایز 80 الی 85 :

نوع شکل  :گرد داخل رزوه

رنگ محصول : مشکی

جهت: چپ  گرد

سایز ابعاد :80 الی 85 میلی متر

متریال : P6 M5

ساخت کشور : روسیه

حدیده روسی سایز 1 الی 10

تومان

حدیده روسی سایز 1 الی 10 :

نوع شکل  :گرد داخل رزوه

رنگ محصول : مشکی

جهت: راست  گرد

سایز ابعاد :1 الی 10  میلی متر

متریال : P6 M5

ساخت کشور : روسیه

حدیده روسی سایز 10 الی 20

تومان

حدیده روسی سایز 10 الی 20 :

نوع شکل :گرد

جهت: چپ گرد یا راست  گرد

سایز ابعاد :10 الی 20 میلی متر

متریال : P6 M5

ساخت : روسیه

حدیده روسی سایز 20 الی 30

حدیده روسی سایز 20 الی 30 :

نوع شکل  :گرد داخل رزوه

رنگ محصول : مشکی

جهت: راست  گرد

سایز ابعاد :20 الی 30 میلی متر

متریال : P6 M5

ساخت کشور : روسیه