نمایش 1–12 از 32 نتیجه

جعبه کولت هیدرولیک چاک مدل BT با JIS B 6339

تومان

جعبه کولت هیدرولیک چاکت مدل BT با JIS B 6339 :

نوع ابزار گیر : جعبه کولت هیدرولیک چاک

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : BT

مدل فشنگی : -

تیپ : AD-AD/B

کولت هیدرولیک چاک گلویی بزرگ مدل BT با JIS B 6339

تومان

کولت هیدرولیک چاکت گلویی بزرگ مدل BT با JIS B 6339 :

نوع ابزار گیر : کولت هیدرولیک چاک گلویی بزرگ

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : BT

مدل فشنگی : -

تیپ : AD-AD/B

کولت هیدرولیک چاک گلویی کوتاه مدل BT با JIS B 6339

تومان

کولت هیدرولیک چاکت گلویی کوتاه مدل BT با JIS B 6339 :

نوع ابزار گیر : کولت هیدرولیک چاک گلویی کوتاه

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : BT

مدل فشنگی : -

تیپ : AD-AD/B

کولت هیدرولیک چاک ته رزوه مدل BT با JIS B 6339

تومان

کولت هیدرولیک چاک ته رزوه مدل BT با JIS B 6339 :

نوع ابزار گیر : کولت هیدرولیک چاک ته رزوه

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : BT

مدل فشنگی : -

تیپ : AD-AD/B

کولت هیدرولیک چاک گلویی بلند مدل BT با JIS B 6339

تومان

کولت هیدرولیک چاک گلویی بلند مدل BT با JIS B 6339 :

نوع ابزار گیر : کولت هیدرولیک چاک گلویی بلند

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : BT

مدل فشنگی : -

تیپ : AD-AD/B

کولت هیدرولیک چاک مدل BT با JIS B 6339

تومان

کولت هیدرولیک چاک مدل BT با JIS B 6339 :

نوع ابزار گیر : کولت هیدرولیک چاک

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : BT

مدل فشنگی : -

تیپ : AD-AD/B

کولت شیرینگ فرز انگشتی کاربایدی گلویی بلند مدل BT با JIS B 6339

تومان

کولت شیرینگ فرز انگشتی کاربایدی گلویی بلند مدل BT با JIS B 6339 :

نوع ابزار گیر : کولت شیرینگ فرز انگشتی کاربایدی گلویی بلند

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : BT

مدل فشنگی : -

تیپ : AD-AD/B

کولت شیرینگ فرز انگشتی کاربایدی مدل BT با JIS B 6339

تومان

کولت شیرینگ فرز انگشتی کاربایدی مدل BT با JIS B 6339 :

نوع ابزار گیر : کولت شیرینگ فرز انگشتی کاربایدی

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : BT

مدل فشنگی : -

تیپ : AD-AD/B

کولت تستر مدل BT با JIS B 6339

تومان

کولت تستر مدل BT با JIS B 6339 :

نوع ابزار گیر : کولت تستر

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : BT

مدل فشنگی : -

تیپ : AD-AD/B

کولت خام مدل BT با JIS B 6339

تومان

کولت خام مدل BT با JIS B 6339 :

نوع ابزار گیر : کولت خام

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : BT

مدل فشنگی : -

تیپ : AD-AD/B

کولت قلاویز زن بدون همراه جبران مدل BT با JIS B 6339

تومان

کولت قلاویز زن بدون جبران مدل BT با JIS B 6339 :

نوع ابزار گیر : کولت قلاویز زن بدون جبران

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : BT

مدل فشنگی : -

تیپ : AD-AD/B

کولت قلاویز زن همراه جبران مدل BT با JIS B 6339

تومان

کولت قلاویز زن همراه جبران مدل BT با JIS B 6339 :

نوع ابزار گیر : کولت قلاویز زن همراه جبران

مختص ماشین های : ژاپنی و چینی و کره ای

مدل : BT

مدل فشنگی : -

تیپ : AD-AD/B