در حال نمایش 9 نتیجه

دنباله فرز اره ای دیسکی سایز 125

دنباله فرز اره ای دیسکی سایز 125 :

نوع شکل : پایه سر گرد

رنگ : طوسی

سایز : مناسب فرز اره ای دیسکی سایز 125

متریال : فولاد ابزار سازی

دنباله فرز اره ای دیسکی سایز100

دنباله فرز اره ای دیسکی سایز 100 :

نوع شکل : پایه سر گرد

رنگ : طوسی

سایز : مناسب فرز اره ای دیسکی سایز 100

متریال : فولاد ابزار سازی

دنباله فرز اره ای دیسکی سایز 80

دنباله فرز اره ای دیسکی سایز 80 :

نوع شکل : پایه سر گرد

رنگ : طوسی

سایز : مناسب فرز اره ای دیسکی سایز 80

متریال : فولاد ابزار سازی

دنباله فرز اره ای دیسکی سایز 63

دنباله فرز اره ای دیسکی سایز 63 :

نوع شکل : پایه سر گرد

رنگ : طوسی

سایز : مناسب فرز اره ای دیسکی سایز 63

متریال : فولاد ابزار سازی

دنباله فرز اره ای دیسکی سایز 50

دنباله فرز اره ای دیسکی سایز 50 :

نوع شکل : پایه سر گرد

رنگ : طوسی

سایز : مناسب فرز اره ای دیسکی سایز 50

متریال : فولاد ابزار سازی

دنباله فرز اره ای دیسکی سایز 40

دنباله فرز اره ای دیسکی سایز 40 : دنباله فرز اره اي : اين نوع ابزار به عنوان رابطي براي

دنباله فرز اره ای دیسکی سایز 32

دنباله فرز اره ای دیسکی سایز 32 :

نوع شکل : پایه سر گرد

رنگ : طوسی

سایز : مناسب فرز اره ای دیسکی سایز 32

متریال : فولاد ابزار سازی

دنباله فرز اره ای دیسکی سایز 25

دنباله فرز اره ای دیسکی سایز 25 :

نوع شکل : پایه سر گرد

رنگ : طوسی

سایز : مناسب فرز اره ای دیسکی سایز 25

متریال : فولاد ابزار سازی