نمایش 1–12 از 13 نتیجه

فرز اره ای دیسکی سایز 100

تومان

فرز اره ای دیسکی سایز 100 :

نوع شکل :گرد دیسکی

رنگ محصول : طوسی

نوع دنده : ریز

سایز سوراخ : 21 میلیمتر

سایز : 100 میلی متر

ضخامت : 0.5 الی 5 میلی متر

متریال : HSS یا P6M5

فرز اره ای دیسکی سایز 125

تومان

فرز اره ای دیسکی سایز 125 :

نوع شکل :گرد دیسکی

رنگ محصول : طوسی

نوع دنده : ریز

سایز سوراخ : 27 میلیمتر

سایز : 125 میلی متر

ضخامت : 0.5 الی 5 میلی متر

متریال : HSS یا P6M5

فرز اره ای دیسکی سایز 315

تومان

فرز اره ای دیسکی سایز 315 :

نوع شکل :گرد دیسکی

رنگ محصول : طوسی

نوع دنده : ریز

سایز سوراخ : 32 میلیمتر

سایز :315 میلی متر

ضخامت : 0.5 الی 6 میلی متر

متریال : HSS یا P6M5

فرز اره ای دیسکی سایز 250

تومان

فرز اره ای دیسکی سایز 250 :

نوع شکل :گرد دیسکی

رنگ محصول : طوسی

نوع دنده : ریز

سایز سوراخ : 32 میلیمتر

سایز :250 میلی متر

ضخامت : 0.5 الی 6 میلی متر

متریال : HSS یا P6M5

فرز اره ای دیسکی سایز 200

تومان

فرز اره ای دیسکی سایز 200 :

نوع شکل :گرد دیسکی

رنگ محصول : طوسی

نوع دنده : ریز

سایز سوراخ : 32 میلیمتر

سایز :200 میلی متر

ضخامت : 0.5 الی 6 میلی متر

متریال : HSS یا P6M5

فرز اره ای دیسکی سایز 160

تومان

فرز اره ای دیسکی سایز 160 :

نوع شکل :گرد دیسکی

رنگ محصول : طوسی

نوع دنده : ریز

سایز سوراخ : 32 میلیمتر

سایز : 160 میلی متر

ضخامت : 0.5 الی 5 میلی متر

متریال : HSS یا P6M5

فرز اره ای دیسکی سایز 80

فرز اره ای دیسکی سایز 80 :

نوع شکل :گرد دیسکی

رنگ محصول : طوسی

نوع دنده : ریز

سایز سوراخ : 16 میلیمتر

سایز : 80 میلی متر

ضخامت : 0.5 الی 5 میلی متر

متریال : HSS یا P6M5

فرز اره ای دیسکی سایز 63

فرز اره ای دیسکی سایز 63 :

نوع شکل :گرد دیسکی

رنگ محصول : طوسی

نوع دنده : ریز

سایز سوراخ : 16 میلیمتر

سایز : 63 میلی متر

ضخامت : 0.5 الی 5 میلی متر

متریال : HSS یا P6M5

فرز اره ای دیسکی سایز 50

تومان

فرز اره ای دیسکی سایز 50 :

نوع شکل :گرد دیسکی

رنگ محصول : طوسی

نوع دنده : ریز

سایز سوراخ : 10 میلیمتر

سایز : 50 میلی متر

ضخامت : 0.1 الی 5 میلی متر

متریال : HSS یا P6M5

فرز اره ای دیسکی سایز 40

تومان

فرز اره ای دیسکی سایز 40 :

نوع شکل :گرد دیسکی

رنگ محصول : طوسی

نوع دنده : ریز

سایز سوراخ : 8 میلیمتر

سایز : 40 میلی متر

ضخامت : 0.1 الی 5 میلی متر

متریال : HSS یا P6M5

فرز اره ای دیسکی سایز 32

تومان

فرز اره ای دیسکی سایز 32 :

نوع شکل :گرد دیسکی

رنگ محصول : طوسی

نوع دنده : ریز

سایز سوراخ : 8 میلیمتر

سایز : 32 میلی متر

ضخامت : 0.1 الی 5 میلی متر

متریال : HSS یا P6M5

فرز اره ای دیسکی سایز 25

تومان

فرز اره ای دیسکی سایز 25 :

نوع شکل :گرد دیسکی

رنگ محصول : طوسی

نوع دنده : ریز

سایز سوراخ : 8 میلیمتر

سایز : 25 میلی متر

ضخامت : 0.1 الی 5 میلی متر

متریال : HSS یا P6M5