نمایش 1–12 از 153 نتیجه

فرز فرم مدل DIAMOND CUT سایز 12 دنباله 12

فرز فرم مدل DIAMOND CUT سایز 12 دنباله 12 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی

مدل : DIAMOND CUT

سایز : 12 میلی متر

سایز دنباله : 12 میلی متر

متریال : الماسه

فرز فرم مدل DIAMOND CUT سایز 10 دنباله 10

فرز فرم مدل DIAMOND CUT سایز 10 دنباله 10 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی

مدل : DIAMOND CUT

سایز : 10 میلی متر

سایز دنباله : 10 میلی متر

متریال : الماسه

فرز فرم مدل DIAMOND CUT سایز 8 دنباله 8

فرز فرم مدل DIAMOND CUT سایز 8 دنباله 8 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی

مدل : DIAMOND CUT

سایز : 8 میلی متر

سایز دنباله : 8 میلی متر

متریال : الماسه

فرز فرم مدل DIAMOND CUT سایز 6 دنباله 6

فرز فرم مدل DIAMOND CUT سایز 6 دنباله 6 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی

مدل : DIAMOND CUT

سایز : 6 میلی متر

سایز دنباله : 6 میلی متر

متریال : الماسه

فرز فرم مدل DIAMOND CUT سایز 4 دنباله 4

فرز فرم مدل DIAMOND CUT سایز 4 دنباله 4 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی

مدل : DIAMOND CUT

سایز : 4 میلی متر

سایز دنباله : 4 میلی متر

متریال : الماسه

فرز فرم مدل DIAMOND CUT سایز 3 دنباله 3

فرز فرم مدل DIAMOND CUT سایز 3 دنباله 3 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی

مدل : DIAMOND CUT

سایز : 3 میلی متر

سایز دنباله : 3 میلی متر

متریال : الماسه

فرز فرم مدل T سایز 38 دنباله 6

فرز فرم مدل T سایز 38 دنباله 6 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی

مدل : T

سایز : 38 میلی متر

سایز دنباله : 6 میلی متر

متریال : الماسه

فرز فرم مدل T سایز 25 دنباله 6

فرز فرم مدل T سایز25 دنباله 6 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی

مدل : T

سایز : 25 میلی متر

سایز دنباله : 6 میلی متر

متریال : الماسه

فرز فرم مدل T سایز 12 دنباله 6

فرز فرم مدل T سایز 12 دنباله 6 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی

مدل : T

سایز : 12 میلی متر

سایز دنباله : 6 میلی متر

متریال : الماسه

فرز فرم مدل T سایز 10 دنباله 3

فرز فرم مدل T سایز 10 دنباله 3 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی

مدل : T

سایز : 10 میلی متر

سایز دنباله : 3 میلی متر

متریال : الماسه

فرز فرم مدل N سایز 19 دنباله 6

فرز فرم مدل N سایز 19 دنباله 6 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی

مدل : N

سایز : 19 میلی متر

سایز دنباله : 6 میلی متر

متریال : الماسه

فرز فرم مدل N سایز 16 دنباله 6

فرز فرم مدل N سایز 16 دنباله 6 :

نوع شکل : استوانه ای

رنگ محصول : طوسی

مدل : N

سایز : 16 میلی متر

سایز دنباله : 6 میلی متر

متریال : الماسه