در حال نمایش 8 نتیجه

تیغچه تراشکاری و برشی چهارگوش کارباید سایز200*25*25

تیغچه تراشکاری و برشی چهارگوش کارباید سایز200*25*25 :

نوع شکل : چهارگوش

رنگ محصول : مشکی براق

سایز : 200*25*25

متریال : کارباید ( تنگستن)

تیغچه تراشکاری و برشی چهارگوش کارباید سایز200*20*20

تیغچه تراشکاری و برشی چهارگوش کارباید سایز200*20*20 :

نوع شکل : چهارگوش

رنگ محصول : مشکی براق

سایز : 200*20*20

متریال : کارباید ( تنگستن)

تیغچه تراشکاری و برشی چهارگوش کارباید سایز200*16*16

تیغچه تراشکاری و برشی چهارگوش کارباید سایز200*16*16 :

نوع شکل : چهارگوش

رنگ محصول : مشکی براق

سایز : 200*16*16

متریال : کارباید ( تنگستن)

تیغچه تراشکاری و برشی چهارگوش کارباید سایز200*14*14

تیغچه تراشکاری و برشی چهارگوش کارباید سایز200*14*14 :

نوع شکل : چهارگوش

رنگ محصول : مشکی براق

سایز : 200*14*14

متریال : کارباید ( تنگستن)

تیغچه تراشکاری و برشی چهارگوش کارباید سایز200*12*12

تیغچه تراشکاری و برشی چهارگوش کارباید سایز200*12*12 :

نوع شکل : چهارگوش

رنگ محصول : مشکی براق

سایز : 200*12*12

متریال : کارباید ( تنگستن)

تیغچه تراشکاری و برشی چهارگوش کارباید سایز200*10*10

تیغچه تراشکاری و برشی چهارگوش کارباید سایز200*10*10 :

نوع شکل : چهارگوش

رنگ محصول : مشکی براق

سایز : 200*10*10

متریال : کارباید ( تنگستن)

تیغچه تراشکاری و برشی چهارگوش کارباید سایز200*8*8

تیغچه تراشکاری و برشی چهارگوش کارباید سایز200*8*8 :

نوع شکل : چهارگوش

رنگ محصول : مشکی براق

سایز : 200*8*8

متریال : کارباید ( تنگستن)

تیغچه تراشکاری و برشی چهارگوش کارباید سایز200*6*6

تیغچه تراشکاری و برشی چهارگوش کارباید سایز200*6*6 :

نوع شکل : چهارگوش

رنگ محصول : مشکی براق

سایز : 200*6*6

متریال : کارباید ( تنگستن)