نمایش 1–12 از 37 نتیجه

تیغچه تراشکاری و برشی فرم کارباید سایز 200*12*3

تیغچه تراشکاری و برشی گرد کارباید سایز 200*12*3 :

نوع شکل : فرم

رنگ محصول : مشکی براق

سایز : 200*12*3

متریال : کارباید ( تنگستن)

تیغچه تراشکاری و برشی گرد کارباید سایز 200*30

تیغچه تراشکاری و برشی گرد کارباید سایز 200*30 :

نوع شکل : گرد

رنگ محصول : مشکی براق

سایز : 200*30

متریال : کارباید ( تنگستن)

تیغچه تراشکاری و برشی گرد کارباید سایز 200*25

تیغچه تراشکاری و برشی گرد کارباید سایز 200*25 :

نوع شکل : گرد

رنگ محصول : مشکی براق

سایز : 200*25

متریال : کارباید ( تنگستن)

تیغچه تراشکاری و برشی گرد کارباید سایز 200*20

تیغچه تراشکاری و برشی گرد کارباید سایز 200*20 :

نوع شکل : گرد

رنگ محصول : مشکی براق

سایز : 200*20

متریال : کارباید ( تنگستن)

تیغچه تراشکاری و برشی گرد کارباید سایز 200*18

تیغچه تراشکاری و برشی گرد کارباید سایز 200*18 :

نوع شکل : گرد

رنگ محصول : مشکی براق

سایز : 200*18

متریال : کارباید ( تنگستن)

تیغچه تراشکاری و برشی گرد کارباید سایز 200*16

تیغچه تراشکاری و برشی گرد کارباید سایز 200*16 :

نوع شکل : گرد

رنگ محصول : مشکی براق

سایز : 200*16

متریال : کارباید ( تنگستن)

تیغچه تراشکاری و برشی گرد کارباید سایز 200*14

تیغچه تراشکاری و برشی گرد کارباید سایز 200*14 :

نوع شکل : گرد

رنگ محصول : مشکی براق

سایز : 200*14

متریال : کارباید ( تنگستن)

تیغچه تراشکاری و برشی گرد کارباید سایز 200*12

تیغچه تراشکاری و برشی گرد کارباید سایز 200*12 :

نوع شکل : گرد

رنگ محصول : مشکی براق

سایز : 200*12

متریال : کارباید ( تنگستن)

تیغچه تراشکاری و برشی گرد کارباید سایز 200*10

تیغچه تراشکاری و برشی گرد کارباید سایز 200*10 :

نوع شکل : گرد

رنگ محصول : مشکی براق

سایز : 200*10

متریال : کارباید ( تنگستن)

تیغچه تراشکاری و برشی گرد کارباید سایز 200*8

تیغچه تراشکاری و برشی گرد کارباید سایز 200*8 :

نوع شکل : گرد

رنگ محصول : مشکی براق

سایز : 200*8

متریال : کارباید ( تنگستن)

تیغچه تراشکاری و برشی گرد کارباید سایز 150*6

تیغچه تراشکاری و برشی گرد کارباید سایز150*6 :

نوع شکل : گرد

رنگ محصول : مشکی براق

سایز : 150*6

متریال : کارباید ( تنگستن)

تیغچه تراشکاری و برشی گرد کارباید سایز 150*5 

تیغچه تراشکاری و برشی گرد کارباید سایز150*5 :

نوع شکل : گرد

رنگ محصول : مشکی براق

سایز : 150*5

متریال : کارباید ( تنگستن)