نمایش 1–12 از 15 نتیجه

دنباله سومیتومو سایز 29.00-28.50 طول D1.5

دنباله سومیتومو سایز 29.00-28.50 طول D1.5 :

نوع شکل : مته مارپیچی

نوع دنباله : یودریلی

رنگ: طوسی براق

جهت: راست  گرد

متریال : فولاد تندبر ابزار سازی

سایز ابعاد :29.00-28.50 میلی متر

طول کارگیر : D1.5

ساخت : سومیتومو ژاپن

دنباله سومیتومو سایز 29.00-28.50 طول D3

دنباله سومیتومو سایز 29.00-28.50 طول D3 :

نوع شکل : مته مارپیچی

نوع دنباله : یودریلی

رنگ: طوسی براق

جهت: راست  گرد

متریال : فولاد تندبر ابزار سازی

سایز ابعاد :29.00-28.50 میلی متر

طول کارگیر : D3

ساخت : سومیتومو ژاپن

دنباله سومیتومو سایز 29.00-28.50 طول D5

دنباله سومیتومو سایز 29.00-28.50 طول D5 :

نوع شکل : مته مارپیچی

نوع دنباله : یودریلی

رنگ: طوسی براق

جهت: راست  گرد

متریال : فولاد تندبر ابزار سازی

سایز ابعاد :29.00-28.50 میلی متر

طول کارگیر : D5

ساخت : سومیتومو ژاپن

دنباله سومیتومو سایز 29.00-28.50 طول D8

دنباله سومیتومو سایز 29.00-28.50 طول D8 :

نوع شکل : مته مارپیچی

نوع دنباله : یودریلی

رنگ: طوسی براق

جهت: راست  گرد

متریال : فولاد تندبر ابزار سازی

سایز ابعاد :29.00-28.50 میلی متر

طول کارگیر : D8

ساخت : سومیتومو ژاپن

دنباله سومیتومو سایز 29.00-28.50 طول D12

دنباله سومیتومو سایز 29.00-28.50 طول D12 :

نوع شکل : مته مارپیچی

نوع دنباله : یودریلی

رنگ: طوسی براق

جهت: راست  گرد

متریال : فولاد تندبر ابزار سازی

سایز ابعاد :29.00-28.50 میلی متر

طول کارگیر : D12

ساخت : سومیتومو ژاپن

دنباله سومیتومو سایز 29.50-29.00 طول D1.5

دنباله سومیتومو سایز 29.50-29.00 طول D1.5 :

نوع شکل : مته مارپیچی

نوع دنباله : یودریلی

رنگ: طوسی براق

جهت: راست  گرد

متریال : فولاد تندبر ابزار سازی

سایز ابعاد :29.50-29.00 میلی متر

طول کارگیر : D1.5

ساخت : سومیتومو ژاپن

دنباله سومیتومو سایز 29.50-29.00 طول D3

دنباله سومیتومو سایز 29.50-29.00 طول D3 :

نوع شکل : مته مارپیچی

نوع دنباله : یودریلی

رنگ: طوسی براق

جهت: راست  گرد

متریال : فولاد تندبر ابزار سازی

سایز ابعاد :29.50-29.00 میلی متر

طول کارگیر : D3

ساخت : سومیتومو ژاپن

دنباله سومیتومو سایز 29.50-29.00 طول D5

دنباله سومیتومو سایز 29.50-29.00 طول D5 :

نوع شکل : مته مارپیچی

نوع دنباله : یودریلی

رنگ: طوسی براق

جهت: راست  گرد

متریال : فولاد تندبر ابزار سازی

سایز ابعاد :29.50-29.00 میلی متر

طول کارگیر : D5

ساخت : سومیتومو ژاپن

دنباله سومیتومو سایز 29.50-29.00 طول D8

دنباله سومیتومو سایز 29.50-29.00 طول D8 :

نوع شکل : مته مارپیچی

نوع دنباله : یودریلی

رنگ: طوسی براق

جهت: راست  گرد

متریال : فولاد تندبر ابزار سازی

سایز ابعاد :29.50-29.00 میلی متر

طول کارگیر : D8

ساخت : سومیتومو ژاپن

دنباله سومیتومو سایز 29.50-29.00 طول D12

دنباله سومیتومو سایز 29.50-29.00 طول D12 :

نوع شکل : مته مارپیچی

نوع دنباله : یودریلی

رنگ: طوسی براق

جهت: راست  گرد

متریال : فولاد تندبر ابزار سازی

سایز ابعاد :29.50-29.00 میلی متر

طول کارگیر : D12

ساخت : سومیتومو ژاپن

دنباله سومیتومو سایز 30.00-29.51 طول D1.5

دنباله سومیتومو سایز 30.00-29.51 طول D1.5 :

نوع شکل : مته مارپیچی

نوع دنباله : یودریلی

رنگ: طوسی براق

جهت: راست  گرد

متریال : فولاد تندبر ابزار سازی

سایز ابعاد :30.00-29.51 میلی متر

طول کارگیر : D1.5

ساخت : سومیتومو ژاپن

دنباله سومیتومو سایز 30.00-29.51 طول D3

دنباله سومیتومو سایز 30.00-29.51 طول D3 :

نوع شکل : مته مارپیچی

نوع دنباله : یودریلی

رنگ: طوسی براق

جهت: راست  گرد

متریال : فولاد تندبر ابزار سازی

سایز ابعاد :30.00-29.51 میلی متر

طول کارگیر : D3

ساخت : سومیتومو ژاپن