نمایش 1–12 از 76 نتیجه

مدول تکی سایز 1

تومان

مدول تکی سایز 1 :

نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

سایز  : 1

متریال : HSS

مدول تکی سایز 10

تومان

مدول تکی سایز 10 :

نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

سایز  : 10

متریال : HSS

مدول تکی سایز 1.5

تومان

مدول تکی سایز 1.5 :

نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

سایز  : 1.5

متریال : HSS

مدول تکی سایز 1.75

تومان

مدول تکی سایز 1.75 :

نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

سایز  : 1.75

متریال : HSS

مدول تکی سایز 9.75

تومان

مدول تکی سایز 9.75 :

نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

سایز  : 9.75

متریال : HSS

مدول تکی سایز 9.5

تومان

مدول تکی سایز 9.5 :

نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

سایز  : 9.5

متریال : HSS

مدول تکی سایز 9.25

تومان

مدول تکی سایز 9.25 :

نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

سایز  : 9.25

متریال : HSS

مدول تکی سایز 9

مدول تکی سایز 9 :

نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

سایز  : 9

متریال : HSS

مدول تکی سایز 8.75

تومان

مدول تکی سایز 8.75 :

نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

سایز  : 8.75

متریال : HSS

مدول تکی سایز 8.5

تومان

مدول تکی سایز 8.5 :

نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

سایز  : 8.5

متریال : HSS

مدول تکی سایز 8.25

تومان

مدول تکی سایز 8.25 :

نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

سایز  : 8.25

متریال : HSS

مدول تکی سایز 8

تومان

مدول تکی سایز 8 :

نوع شکل  : تیغ فرز چرخ دنده ای

نوع نیرو محرکه : ماشینی

رنگ محصول : طوسی

جهت: راست گرد

سایز  : 8

متریال : HSS