در حال نمایش یک نتیجه

هاب ها

هاب ها :

هاب : هاب مثل مدول هاي است که به هم متصل هستند و به طور همزمان همه آن ها شروع به شيار تراشي و زاويه دادن هستند و ايجاد يه چرخ دنده هستند.